HAKİKATTEN UZAK OLAN ŞEYTANA YAKIN OLUR
HAKİKATTEN UZAK OLAN ŞEYTANA YAKIN OLUR
Tarih: 29.7.2016 09:00:59
Şevket BOYRAT

Tarihte sıratı müstakimden yan yollara kaymalar, bazen iyi niyetli fakat mesnetsiz amellerle, bazen de dinin şahsi, hizbi, ticari, siyasi emellere alet edilmesi ile başladığı unutulmamalıdır. Burada bize düşen görev, Allah´ın mesajını doğru algılamak ve kimseyi bulunduğu yanlış üzerinde cesaretlendirmemektir. Cennet ve cehennem Allah´a aittir; O´nun cennete koyacağı kişiler hakkında kıskanç davranmak ya da O´nun adına cömertlik yapmak hiç kimsenin hakkı da değildir, haddine de değildir. Konu bir bütün olarak düşünüldüğünde İslamiyet´i bilen Müslümanların tebliğ konusundaki sorumluluklarının ne derece önemli olduğu da yazımızdaki açıklamalarda görülmektedir.

Kendilerine Din Tebliğ Edilen ve Edilmeyen İnsanların Sorumlulukları hakkında şunlar söylenebilir:

Öncelikle şu sorulara cevap aramamız gerekir:

*Allah, peygamber göndermediği toplumları sorumlu tutar mı?

*Günümüz insanlarının İslamiyet karşısındaki durumları, sorumluluk açısından nedir?

*İslamiyet geldikten sonra dinlerini yaşamaya devam eden Yahudi ve Hıristiyanların sorumlulukları nedir?

Konu hakkında fikir sahibi olabilmek için, yedi ayet-i kerimeden yararlanacağız. Önce iki ayetin hakemliğine müracaat edelim.

Kur´an´da şöyle buyruluyor:

“...Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz.” (17.İsra–15)

“Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi memleketlerin merkezine göndermedikçe, o memleketleri helâk edici değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak etmişizdir.” (28.Kasas–59)

İlk ayetten ahiretteki azap, ikincisinden de bu dünyada verilen toplu cezalar anlaşılmaktadır.

Bu ayetleri okuyunca rahatlıkla şu sonuca varabiliriz: Kendisine Allah´ın dini ulaşmamış ve bu din kendilerine tebliğ edilmemiş topluluklar, dine inanmak ve vecibelerini yerine getirmekle sorumlu değildirler.

O halde şu soruya da cevap aramak gerekir:

Günümüzde yaşayan insanların İslamiyet karşısındaki sorumlulukları ne olabilir?

Yukarıdaki ayetlerden ulaşılan sonuç ışığında günümüzde yaşayan insanlar, İslamiyet´e karşı sorumlulukları açısından üç kısımda incelenebilir:

1.İslamiyet kendilerine tebliğ edilmiş olanlar.

2.İslamiyet´ten hiç haberi olmayanlar

3.İslamiyet´i sadece isim olarak duyan ve çoğu zaman da olumsuz hadiseler sebebiyle adından haberdar olanlar.

Kendilerine İslamiyet anlatılanların sorumlu oldukları, hiç haberi olmayanların ise sorumlu olmayacakları hemen anlaşılmaktadır. Ancak üçüncü gruptakiler konusunda net bir şey söylemek zordur.

Konu ile ilgili bir ayet-i kerime de şöyledir:

“Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, İnsanların peygamberlerden sonra Allah´a karşı tutunacak bir delilleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir.”(4.Nisa–165)

İslamiyet kendilerine tebliğ edilmemiş olanların sorumlulukları hakkında üç görüş ortaya çıkmıştır:

a)“Allah´ı bilme ve O´na inanma dâhil hiçbir sorumluluk bulunamaz; çünkü insan aklı bunlar için yeterli değildir.”

b)“Allah´ın varlık ve birliğini bilmek ve O´na inanmak yükümlülüğü vardır”

c)“İmana ek olarak aklın iyilik ve kötülüğünü bilebileceği birçok davranışıyla da yükümlülük vardır.”(DİB Yay. Komisyon tefsiri, C:II, S:184)

Bu konu çerçevesinde şu soru da akla gelir:

Hz. Muhammed (s.a.v.) geldikten sonra İslamiyet´i kabul etmeyerek kendi dinlerine tabi olan Yahudi ve Hıristiyanlar sorumluluktan kurtulurlar mı?

Aşağıdaki ayet bu konu ile ilgilidir:

“Şüphesiz iman edenler; Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Sabiîler´den de Allah´a ve ahiret gününe inanıp sâlih amel işleyenler için rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler.”(2.Bakara–62)

Yukarıdaki ayette Müslüman, Yahudi, Hıristiyan ve Sabiîler olmak üzere dört dini topluluktan bahsedilmektedir. Sabiîler´in de temelde diğer gruplar gibi tek ilah inancına sahip olan bir dini grup olduğu anlaşılmaktadır.

Bu ayetin nüzul sebebi şudur: Salman-ı Farisi, Hz Peygamber´e eski Hıristiyan arkadaşlarından bahsetmiş ve Resulullah´ın, “Onlar İslam dini üzere ölmediler.” buyurması sebebiyle üzüntüye gark olmuş ve çok geçmeden yukarıdaki ayet inmiştir. Hz. Peygamber, Selman´a bu ayetin onun arkadaşları hakkında indiğini haber vererek şöyle buyurmuştur: “Kim benim peygamber olduğumu işitmeden önce İsa´nın dini ve İslam üzere ölürse o hayırdadır. Ama bugün kim beni işitir de bana iman etmezse o da helak olmuştur.”(DİB Komisyon Tefsiri, C:1, S:1)

Yukarıda meali verilerek açıklanan ayete çok benzeyen bir ayet de şöyledir:

“İman edenler ile Yahudiler, Sâbiîler ve Hıristiyanlardan Allah´a ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir.” (5.Mâide–69)

Bu ayetten çıkarılan anlam şudur:

Bir insan daha önce hangi inanç üzere bulunursa bulunsun, son peygambere iman edip imanının gereğini yerine getirirse kurtuluşa ermiş olur.

Ayrıca, Allah nezdinde hak din İslam´dır…”(3.Al-i İmran Suresi–19) ayetinin konuya getirdiği açıklığı da unutmamalıyız. Burada ifade edilen İslam dininden maksat, kuşkusuz Hz. Muhammed (sav)´in tebliğ ettiği dindir.

Son olarak şu ayeti de nakletmek gerekir:

“Kim, İslâm´dan başka bir din arasa, bilsin ki, kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (3.Al-i İmran suresi–85)

Bu ayetten de net olarak anlaşılmaktadır ki, İslam geldikten sonra başka bir din tanıyan, bu tutumundan dolayı ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

İslâmiyetten önce ve sonra Mekke müşriklerinin durumunu bu konuda örnek gösterebiliriz.

Dünyanın yaratıldığı günden beri kutsal olan, Hz İbrahim´in oğlu Hz İsmail ile birlikte Kabe´yi inşa ettiği günden beri etrafında her gün tavaf yapılan her yıl hac ibadeti yapılan kutlu şehir Mekke nasıl oldu da cahiliye dönemi müşrik Arapların asırlarca barınağı oldu? (M.ö. 1800-m.s. 630)

Hz İsmail´in vefatından sonra oğulları Mekke´de Kabe´nin ve Mekke´nin idaresini yürüttüler. Mekke´nin sakinleri olan Cürhümiler ve İsmail oğulları bir süre Hz İbrahim ve Hz İsmail´in öğretmiş olduğu dini inanç ve hayat üzere yaşamaya devam ettiler. İsmail oğulları Kabe´ye ve Mekke´ye o kadar çok önem eriyorlardı ki, kısa bir süreliğine de olsa buradan ayrı kalmak onlara çok zor geliyordu.

Mekke sakinleri ticari amaçla uzun yolculuğu gittiklerinde Kabe´ye olan sadakatlerini ifade etmek ve Mekke´ye olan özlemlerini gidermek için Mekke´den yanlarında taşlar götürüyorlar yolculuk esnasında ve gittikleri yerlerde taşı ortaya koyarak etrafında tavaf yapıyorlardı.Zamanla Mekkeliler, sırf Kabe´ye benziyor diye dört köşeli küp şeklindeki ev ve taş etrafında da tavaf yapmaya başladılar. Şeytan da onlara yaptıkları bu işi güzel göstermeye başladı. İşte Mekkelilerin hakikatten uzaklaşması, şirke yaklaşması, yavaş yavaş putperest bir toplum haline gelmesi böyle başladı. Mekkeliler, görünmeyen, müteal olan Allah´a ulaşmak ve yakınlaşmak için görünen kendisinde bir değer olduğu vehmedilen ve tanrısal nitelikler atfedilen nesnelerin (putlar) yardımına başvuruyorlardı.

Mekkeliler, kesinlikle ateist( inançsız) bir toplum değildi. Dini duygu, coşku, heyecan daima doruk noktasında idi. Ebrehe´nin kabe´ye saldırı girişimi Allah´ın müdahalesi sonucu engellenmesi ve Ebrehe ordusunun helak olması sonucu (Bakınız: Fil Suresi) Arap yarımadasında yaşanan kabilelerin Kureyş´e olan saygısını ve Kabe´ye olan hürmetini daha da artırdı. Kureyş´in ileri gelenleri de bu durumu fırsata çevirdiler.

Kureyş, “Biz ehlullahız, ehl-i haremiz, Allah´ın adamlarıyız, Allah´ın evine, hacılara ve Kutsal şehre hizmet ediyoruz” diyerek diğer kabilelere karşı üstünlük taslıyorlardı. Kutsal şehirde yaşayan Kureyş kabilesi ve bunlarla anlaşması bulunan Evs, Hazreç, Kinane, Huzaa kabileleri hums ehli kabul edildi. Hums ehlinin daha dindar olanlarına ise ahmesi deniliyordu. Hums ehl-i Kabe´yi elbise ve ayakkabı ile tavaf yapma imtiyazına sahipti. Onlar sözde Allah´ın seçkin, mübarek kulları idi. Hums ehli haram aylarda (Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem) asla savaşmazlar, Mekke´ye gelenlere haksızlık yapmazlar, bolca ikramda bulunurlardı. Fakat bazen intikam duygularına hakim olamadıkları hallerde bir de hac mevsiminin sıcak günlere denk gelmesi, uluslar arası panayır günlerinin yakın olması durumunda nesi yaparlardı. Nesi, haram ayının ertelenmesi olayıdır. Daha çok Zilhicce ve Muharrem ayı safer ayına ertelenirdi. Görünüşte haram ayların hürmetine sadık kalıyorlar, kendi arzularını gerçekleştirmek için hileli yollara başvuruyorlardı.

Mekkeli müşrikler belki de dünyanın ilk ve en kötü din istismarcısı idiler.

Miladi 200´lü yıllarda Mekke´yi ele geçiren Huzaa kabilesi lideri putperestliğin de piri olan Amr bin Luhay, bizzat kendisi Bekaa´dan getirdiği Hubel putunu Kabe´ye yerleştirmekle kalmadı, diğer kabilelere de haber göndererek, her kabilenin Kabe´de put bulundurabileceğini söyledi. Böylece, diğer kabilelerin Kabe ile aralarında bir aidiyet duygusunun oluşmasını, daha fazla hacının Mekke´ye gelmesini hedefliyorlardı. Yine Mekkeliler, hac mevsiminde umre yapmanın haram olduğunu söyleyerek hac mevsimi dışında bir kez daha gelmelerini istiyorlar, böylece Mekke´ye yıl içinde daha fazla insan gelmesini temine çalışıyorlardı. Mekkeli müşrikler, hums ehli olmayanlara, ahmesi olan birinin elbisesini kiralayarak tavaf yapma şartı getirmişlerdi. Bunu kabul etmeyen yada parası olmayanlar kadın olsun erkek olsun çıplak olarak tavaf yapmak zorunda bırakılıyordu. Bu ahlak dışı isteklerine de şöyle bir kılıf bulmuşlardı: “Günah işlediğiniz, içinde Allah´a isyan ettiğiniz elbise ile bu kutsal yerde tavaf yapamazsınız.”

Mekkeli müşrikler hiçbir zaman Hz İbrahim´in dinini bütünü ile terk etmediler. Aksine onlar, biz İbrahim Halilullah´ın dinindeniz diye övünüyorlardı. Onlar, Allah´ın dinini, kendi arzularına, kültürlerine, geleneklerine, çıkarlarına alet ederek tahrif ettiler. Dini, gündelik geçim kaynağı haline getirdiler.

Son zamanlar yakmayan kefen sözlerini duymaktayız, namaz kıldıran seccade  reklamlarını görmekteyiz. Neredeyse abdest aldıran su bile çıktı diyecekler. Yine Allah dostlarını bir kez ziyaret etmek, onu temaşa etmek 500 yıllık nafile ibadetten hayırlıdır, Allah dostunu ziyaret 1000 yıl nafile ibadetten daha evladır denilebiliyor. Allah aşkına aklı başında bir Müslüman bu düşünce sahiplerine şunu sormalıdır: Bir beşeri görmek, Allah´ın huzurunda durmaktan 1000 kat daha nasıl evla olabilir?

Her Müslüman önce kendisi dinini sahih kaynaklardan öğrenmeye, bildikleri ile amel etmeye çalışmalı, bilmediğini de ilim ehline sorup öğrenmelidir. Yine unutmayalım ki, hakikatten uzaklaştıran her düşünce ve amel kişiyi şeytana daha çok yaklaştırır ve cehenneme sürükler.

                                                                                 Şevket BOYRAT

                                                                       Çeltikçi Mah. Camii İmam Hatibi

Anahtar Kelimeler: HAKİKATTEN, UZAK, OLAN, ŞEYTANA, YAKIN, OLUR
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
REGAİB KANDİLİ (22 Mart 2018 - Perşembe)
İMAN VE SALİH AMEL (23 Şubat 2018 - Cuma)
HAYRA KOŞMA VE HAYIRDA YARIŞMAK (16 Şubat 2018 - Cuma)
Sevginin özü ihlas ve samimiyettir (02 Şubat 2018 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (29 Aralık 2017 - Cuma)
HELÂL KAZANÇ VE TİCARET AHLÂKI (22 Aralık 2017 - Cuma)
İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ (08 Aralık 2017 - Cuma)
ALLAH KALPLERİ NİÇİN MÜHÜRLER? (17 Kasım 2017 - Cuma)
İSTİKAMET ÜZERE OLMANIN MÜKAFATI (10 Kasım 2017 - Cuma)
İSTİKAMET ÜZERE OLMAK (27 Ekim 2017 - Cuma)
İstikamet Sahibi Olmak (20 Ekim 2017 - Cuma)
CAMİ MEDENİYET VE ŞEHİR (05 Ekim 2017 - Perşembe)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (29 Eylül 2017 - Cuma)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (28 Eylül 2017 - Perşembe)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (27 Eylül 2017 - Çarşamba)
HİCRETİN SAFHALARI (26 Eylül 2017 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (25 Eylül 2017 - Pazartesi)
HİCRÎ YENİ YIL VE HİCRETİN ÖNEMİ (22 Eylül 2017 - Cuma)
KURBAN VE BAYRAM (31 Ağustos 2017 - Perşembe)
VEKÂLETLE KURBAN KESİM HİZMETİ VE KAMPANYASI (30 Ağustos 2017 - Çarşamba)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (29 Ağustos 2017 - Salı)
VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİM HİZMETİ (27 Ağustos 2017 - Pazar)
HACCIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI (18 Ağustos 2017 - Cuma)
HASTA ZİYARETİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ (04 Ağustos 2017 - Cuma)
KOMŞULUK İLİŞKİLERİ (07 Temmuz 2017 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (30 Haziran 2017 - Cuma)
FITIR SADAKASI VE ORUÇ FİDYESİ (23 Haziran 2017 - Cuma)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (21 Haziran 2017 - Çarşamba)
KADİR GECESİ VE KUR´AN (20 Haziran 2017 - Salı)
BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (19 Haziran 2017 - Pazartesi)
İSRAF VE SAVURGANLIK (17 Haziran 2017 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (15 Haziran 2017 - Perşembe)
ÇOCUKLARA ORUÇ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK (14 Haziran 2017 - Çarşamba)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (12 Haziran 2017 - Pazartesi)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (09 Haziran 2017 - Cuma)
KUR´AN-I NASIL OKUMALIYIZ (08 Haziran 2017 - Perşembe)
KUR´AN-I KERİM´İN FAZİLETİ (08 Haziran 2017 - Perşembe)
RAMAZAN AYI VE KUR´AN (06 Haziran 2017 - Salı)
ORUÇ İBADETİNİN (05 Haziran 2017 - Pazartesi)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ (31 Mayıs 2017 - Çarşamba)
RAMAZAN , ORUÇ AYIDIR (30 Mayıs 2017 - Salı)
RAHMET AYI RAMAZAN (26 Mayıs 2017 - Cuma)
İSLAM´DA ÇEVRE DUYARLILIĞI (19 Mayıs 2017 - Cuma)
ANNELER ŞEFKAT VE MERHAMETİN SEMBOLÜDÜR (13 Mayıs 2017 - Cumartesi)
HZ. PEYGAMBER VE TEVAZU (12 Mayıs 2017 - Cuma)
RAHMET VE MAĞFİRET DERYASI BERAT KANDİLİ (10 Mayıs 2017 - Çarşamba)
PEYGAMBER SEVGİSİ BÖYLE OLUR (05 Mayıs 2017 - Cuma)
TEVBE VE DUA (28 Nisan 2017 - Cuma)
İSRA VE MİRAÇ KANDİLİ (2) (23 Nisan 2017 - Pazar)
İSRA VE MİRAÇ KANDİLİ (21 Nisan 2017 - Cuma)
İSLÂM´IN ENGELLİLERE BAKIŞI (14 Nisan 2017 - Cuma)
KUTLU ZAMAN DİLİMİ ÜÇ AYLAR (07 Nisan 2017 - Cuma)
KANDİLLER GEÇİTİ ÜÇ AYLAR (31 Mart 2017 - Cuma)
KANDİLLER GEÇİTİ ÜÇ AYLAR (30 Mart 2017 - Perşembe)
HELÂL VE HARAM BİLİNCİ (03 Mart 2017 - Cuma)
HELÂL VE HARAM BİLİNCİ (03 Mart 2017 - Cuma)
ALLAH´IN KUTLU ELÇİLERİNE SAYGI (17 Şubat 2017 - Cuma)
OKUMANIN FAYDALARI (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
NEDEN DİNDAR OLMALIYIZ? (06 Ocak 2017 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (30 Aralık 2016 - Cuma)
MUTLU OLMANIN YOLLARI VE ALTIN KURALLARI (16 Aralık 2016 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (09 Aralık 2016 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (02 Aralık 2016 - Cuma)
UMRE YOLCULUĞUNA HAZIRLIK (18 Kasım 2016 - Cuma)
KİTAP OKUMAK VE YARARLARI (21 Ekim 2016 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (18 Ekim 2016 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (17 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (12 Ekim 2016 - Çarşamba)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (11 Ekim 2016 - Salı)
HİCRETİN SAFHALARI (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUHARREM AYINI DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANILIR? (06 Ekim 2016 - Perşembe)
OKUMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ? (04 Ekim 2016 - Salı)
Hicrî yeni yıl ve hicretin önemi (30 Eylül 2016 - Cuma)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
HALİS NİYET, DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK (26 Ağustos 2016 - Cuma)
VATAN VE MİLLET SEVDASI (29 Temmuz 2016 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (15 Temmuz 2016 - Cuma)
KADİR GECESİ VE KUR´AN (02 Temmuz 2016 - Cumartesi)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (01 Temmuz 2016 - Cuma)
FITIR SADAKASI VE ORUÇ FİDYESİ (30 Haziran 2016 - Perşembe)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (28 Haziran 2016 - Salı)
İSRAF VE SAVURGANLIK (27 Haziran 2016 - Pazartesi)
-ÎSAR- BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (25 Haziran 2016 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (24 Haziran 2016 - Cuma)
SADAKANIN KABULÜ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR (23 Haziran 2016 - Perşembe)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (22 Haziran 2016 - Çarşamba)
KUR´AN OKUMAYI BİLMEYEN KALMASIN! (21 Haziran 2016 - Salı)
RAMAZAN AYI BEREKETİ VE İSRAF (18 Haziran 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN , ORUÇ AYIDIR (17 Haziran 2016 - Cuma)
ÇOCUKLARA ORUÇ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK (16 Haziran 2016 - Perşembe)
KUR´AN-I NASIL OKUMALIYIZ (15 Haziran 2016 - Çarşamba)
KUR´ANI-I KERİM´İN FAZİLETİ (14 Haziran 2016 - Salı)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ (09 Haziran 2016 - Perşembe)
İSTANBUL´UN FETHİ VE GENÇLİK (27 Mayıs 2016 - Cuma)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ (20 Mayıs 2016 - Cuma)
DİN NASİHATTİR (13 Mayıs 2016 - Cuma)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ (03 Mayıs 2016 - Salı)
TEVHİD OLMADAN VAHDET OLMAZ (13 Nisan 2016 - Çarşamba)
TEVHİD İLE GELEN VAHDET (12 Nisan 2016 - Salı)
ALLAH İÇİN SEVMEK VE RİYAKÂRLIK (01 Nisan 2016 - Cuma)
SAHABE ŞUURU VE SAMİMİYETİ (11 Mart 2016 - Cuma)
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHANDIR (26 Şubat 2016 - Cuma)
ZOR GÜNLERDE SABRETMENİN ÖNEMİ (19 Şubat 2016 - Cuma)
NAMAZ KILMAK VE HUZUR BULMAK (05 Şubat 2016 - Cuma)
NAMAZ KILALIM HUZUR BULALIM (29 Ocak 2016 - Cuma)
HAYDİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER! (22 Ocak 2016 - Cuma)
HZ. PEYGAMBER VE GENÇLİK (01 Ocak 2016 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (31 Aralık 2015 - Perşembe)
HZ. MEVLÂNA´DA SEVGİ VE HOŞGÖRÜ (28 Aralık 2015 - Pazartesi)
ALLAH ZALİMLERİ SEVMEZ (25 Aralık 2015 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (18 Aralık 2015 - Cuma)
EŞLERİN KARŞILIKLI SORUMLULUKLARI (27 Kasım 2015 - Cuma)
UMRE YOLCULUĞU (16 Kasım 2015 - Pazartesi)
NAMAZ VE HUZURA YOLCULUK (30 Ekim 2015 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (28 Ekim 2015 - Çarşamba)
HİCRETİN SAFHALARI (27 Ekim 2015 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (26 Ekim 2015 - Pazartesi)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (22 Ekim 2015 - Perşembe)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (19 Ekim 2015 - Pazartesi)
NAMAZ İLE İLGİLİ BAZI AYET VE HADİSLER (17 Ekim 2015 - Cumartesi)
CAMİLERİ DOLDURALIM, NAMAZLA ARINALIM! (12 Ekim 2015 - Pazartesi)
CAMİLERİN MADDİ VE MANEVİ İMARI (02 Ekim 2015 - Cuma)
KURBAN BAYRAMI VE DİNİ GÖREVLERİMİZ (22 Eylül 2015 - Salı)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (22 Eylül 2015 - Salı)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (14 Ağustos 2015 - Cuma)
RIZIK VE ÇALIŞMAK (07 Ağustos 2015 - Cuma)
TOPLUMDA HUZURUN KORUNMASI (04 Ağustos 2015 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMI (16 Temmuz 2015 - Perşembe)
KADİR GECESİNİN FAZİLETİ (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
İSLÂM´DA CAN, MAL VE İŞ GÜVENLİĞİ (11 Temmuz 2015 - Cumartesi)
YETİMLERE SAHİP ÇIKMAK (08 Temmuz 2015 - Çarşamba)
ZEKÂT ALLAH´IN EMRİDİR (07 Temmuz 2015 - Salı)
ZEKÂT VE FITIR SADAKASI (03 Temmuz 2015 - Cuma)
HASTALARI ZİYARET, BİLİM VE DUA İLE TEDAVİ (01 Temmuz 2015 - Çarşamba)
ORUÇ VE TAKVA (27 Haziran 2015 - Cumartesi)
RAMAZAN AYI VE KUR´AN (26 Haziran 2015 - Cuma)
KUR´AN-I ANLAMAK VE YAŞAMAK (24 Haziran 2015 - Çarşamba)
CANA KIYMAK HARAMDIR (23 Haziran 2015 - Salı)
ÇOCUKLARIMIZI KUR´AN´LA BULUŞTURALIM (22 Haziran 2015 - Pazartesi)
RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (18 Haziran 2015 - Perşembe)
MÜBAREK RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ ???? (01 Haziran 2015 - Pazartesi)
İSTANBUL’UN FETHİ VE GENÇLİK (29 Mayıs 2015 - Cuma)
İNTİHAR EN BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR (22 Mayıs 2015 - Cuma)
iSRA VE MiRAÇ OLAYI (15 Mayıs 2015 - Cuma)
ANA-BABA HAKKI VE ÖNEMİ (08 Mayıs 2015 - Cuma)
HOŞGÖRÜ VE İNSAN SEVGİSİ (01 Mayıs 2015 - Cuma)
HALİMİZİ HOŞ GÖR YA RASULALLAH (21 Nisan 2015 - Salı)
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ VE BİLİNCİ (20 Nisan 2015 - Pazartesi)
BİRLİKTE YAŞAYABİLMEK ERDEMDİR (18 Nisan 2015 - Cumartesi)
BİRLİKTE YAŞAMAK VE HOŞGÖRÜ (16 Nisan 2015 - Perşembe)
BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ (15 Nisan 2015 - Çarşamba)
BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI VE HUKUKU (13 Nisan 2015 - Pazartesi)
DÜNDEN DEVAM (20 Mart 2015 - Cuma)
ÇANAKKALE ZAFERİ VE MİLLİ BİRLİK (18 Mart 2015 - Çarşamba)
KUL HAKKININ ÖNEMİ (06 Mart 2015 - Cuma)
KiBiRLi OLMANIN AFETLERi VE KARUN (27 Şubat 2015 - Cuma)
GIYBETİN KAYNAĞI VE KORUNMA YOLLARI (13 Şubat 2015 - Cuma)
GIYBET ETMEK HARAMDIR (06 Şubat 2015 - Cuma)
HUZURLU AİLE, HUZURLU HAYAT (16 Ocak 2015 - Cuma)
GEÇMİŞİN MUHASEBESİ VE YENİ YIL (01 Ocak 2015 - Perşembe)
GENÇLİK VE ZARARLI ALIŞKANLIKLAR (19 Aralık 2014 - Cuma)
İLİM İLE AMEL ETMEK VE HZ. ALİ (R.A) (05 Aralık 2014 - Cuma)
İLMİN KAPISI VE HZ. ALİ (R.A) (28 Kasım 2014 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (21 Kasım 2014 - Cuma)
HİCRETİN SAFHALARI (14 Kasım 2014 - Cuma)
MUHARREM AYINI DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER (01 Kasım 2014 - Cumartesi)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (27 Ekim 2014 - Pazartesi)
İSLÂM’DA GENÇLİĞİN ÖNEMİ (23 Ekim 2014 - Perşembe)
İSLÂM VE GENÇLİK (23 Ekim 2014 - Perşembe)
GENÇLİK VE DEPRESYON (21 Ekim 2014 - Salı)
KURBAN VE BAYRAM (21 Ekim 2014 - Salı)
Gençlik ve Kuşak Çatışması (16 Ekim 2014 - Perşembe)
KUR’AN OKUMAYI BİLMEYEN KALMASIN! (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GENÇLİK VE CAMİ BULUŞMASI (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM HİZMETİ (29 Eylül 2014 - Pazartesi)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN iBADETi (26 Eylül 2014 - Cuma)
HACC’IN GEÇERLi OLMASININ ŞARTLARI (12 Eylül 2014 - Cuma)
HZ.PEYGAMBER VE iNSAN ONURU (29 Ağustos 2014 - Cuma)
BÜTÜN CANLILARA MERHAMET ETMEK (22 Ağustos 2014 - Cuma)
MAZLUMUN SESİ OLMAK (08 Ağustos 2014 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (05 Ağustos 2014 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMINI ANLAMAK VE YAŞAMAK (26 Temmuz 2014 - Cumartesi)
KUR’AN-I NASIL OKUMALIYIZ? (24 Temmuz 2014 - Perşembe)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (23 Temmuz 2014 - Çarşamba)
KADİR GECESİ VE KUR’AN (22 Temmuz 2014 - Salı)
KUR’AN-I KERİM’İN FAZiLETi (21 Temmuz 2014 - Pazartesi)
ZULÜM ve HAKSIZLIK (19 Temmuz 2014 - Cumartesi)
RAMAZAN AYI VE KUR’AN (18 Temmuz 2014 - Cuma)
iSRAF VE SAVURGANLIK (17 Temmuz 2014 - Perşembe)
ÎSAR: BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (16 Temmuz 2014 - Çarşamba)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR. (14 Temmuz 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (11 Temmuz 2014 - Cuma)
TERAVİH NAMAZININ KILINIŞI (08 Temmuz 2014 - Salı)
RAMAZAN GECELERİNİN İHYASI (07 Temmuz 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN, ORUÇ AYIDIR (04 Temmuz 2014 - Cuma)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(4) (02 Temmuz 2014 - Çarşamba)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(3) (01 Temmuz 2014 - Salı)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(2) (30 Haziran 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(1) (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ (12 Haziran 2014 - Perşembe)
TOPLUMUN YAPISI VE HUZURUN KORUNMASI (06 Haziran 2014 - Cuma)
“FETiH RUHU VE GENÇLiK” (03 Haziran 2014 - Salı)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ-1 (24 Mayıs 2014 - Cumartesi)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ (23 Mayıs 2014 - Cuma)
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE REGAİB KANDİLİ (01 Mayıs 2014 - Perşembe)
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE REGAİB KANDİLİ (30 Nisan 2014 - Çarşamba)
DUA, İBADETİN ÖZÜDÜR (25 Nisan 2014 - Cuma)
PEYGAMBER SEVDALISI OLMAK (19 Nisan 2014 - Cumartesi)
HZ. PEYGAMBERi SEVMEK VE SAMiMiYET (18 Nisan 2014 - Cuma)
ALLAH’A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (11 Nisan 2014 - Cuma)
iMANI MUHAFAZA ETMEK (04 Nisan 2014 - Cuma)
ADABI MUAŞERET KURALLARI VE ÖNEMİ (28 Mart 2014 - Cuma)
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI (2) (21 Mart 2014 - Cuma)
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI (1) (14 Mart 2014 - Cuma)
İLGİSİZLİK SEVGİ VE DOSTLUKLARI YOK EDER (24 Şubat 2014 - Pazartesi)
SEVGİNİN ÖZÜ iHLAS VE SAMiMiYETTiR (14 Şubat 2014 - Cuma)
NEFiS MUHASEBESi VE YENi YIL (31 Aralık 2013 - Salı)
SONSUZ HAYATA YOLCULUK VE HAZIRLIK (27 Aralık 2013 - Cuma)
HOŞGÖRÜ ve İNSAN SEVGİSİ (13 Aralık 2013 - Cuma)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (08 Kasım 2013 - Cuma)
AİLE HAYATI VE MUTLULUK (01 Kasım 2013 - Cuma)
KURBAN İBADETİ VE BAYRAM (24 Ekim 2013 - Perşembe)
İBADET AMACIYLA YAPILAN İLK MABET KÂBE (07 Ekim 2013 - Pazartesi)
CAMİ VE KADIN BULUŞMASI (04 Ekim 2013 - Cuma)
CAMİ, CEMAAT VE TOPLUM ŞUURU (03 Ekim 2013 - Perşembe)
CAMİ KÜLTÜRÜ VE İNSANLIK ONURU (02 Ekim 2013 - Çarşamba)
CAMİLERİN MADDİ VE MANEVİ İMARI (01 Ekim 2013 - Salı)
İMAN VE SALİH AMEL (20 Eylül 2013 - Cuma)
CAHİLİYE DÖNEMİ VE ASR-I SAADET (13 Eylül 2013 - Cuma)
HAYRA KOŞMAK VE HAYIRDA YARIŞMAK (06 Eylül 2013 - Cuma)
Sayfa:
Serdar Nalcı
Serdar Nalcı
ÇENE EKLEMİ RAHATSIZLIKLARI
Uğur Bayram
Uğur Bayram
SEÇİM ÇALIŞMALARI DEĞİŞSİN
Turhan Şahin
Turhan Şahin
ÇANAKKALE SAVAŞINDA İKİ İNEGÖL´LÜ
CİHAT DÜNDAR
CİHAT DÜNDAR
YANLIŞ BİLEN EĞİTİMCİLER
Melike Çalışkan
Melike Çalışkan
OKULA ADAPTASYONU HIZLANDIRMAK MÜMKÜN
İBRAHİM ÇOBAN
İBRAHİM ÇOBAN
Yeni Fuar Merkezi heyecanı
NİDA ALTUN
NİDA ALTUN
ERKEKLERE
MAHMUT ÇİL
MAHMUT ÇİL
BAŞDÖNDÜREN GÜNDEM
 NURİ TULUM
NURİ TULUM
Dr. EMİN ACAR BEYE TÜRBE
CEM HIZLI
CEM HIZLI
Grip iseniz bol sıvı tüketin
CUMA ALİ YÜREKLİ
CUMA ALİ YÜREKLİ
ŞEFAAT...
Yaşar Yılmaz
Yaşar Yılmaz
KÖY ENSTİTÜLERİ VE EĞİTİM
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
ÇOCUK EDEBİYATI YAZARI GÜLTEN DAYIOĞLU İLE “FADİŞ” ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ
Yusuf Kızıl
Yusuf Kızıl
HASTA OLMAYA GÖR
Dr. Ömer Faruk Atan
Dr. Ömer Faruk Atan
MİRAÇLA GELEN HEDİYE, NAMAZ
Uzm. Psikolog Gülizar Şehitoğlu
Uzm. Psikolog Gülizar Şehitoğlu
AİLE İÇİ İLETİŞİMDE KİLİT NOKTALAR
Zeynep Nisa KAŞKIR
Zeynep Nisa KAŞKIR
Gecikmiş Hoşgörü Sahipleri
İsmail YILDIRIM
İsmail YILDIRIM
MEHMET AKİF ERSOY MİLLİ-MANEVİ DEĞERLERİMİZDEN BİRİDİR
Yavuz Selim Bayraktar
Yavuz Selim Bayraktar
GENÇLİĞİN MECLİSİ SOSYAL MEDYA!
Vedat Baykay
Vedat Baykay
BALTALI HANO GERÇEK Mİ!?
F.Zeynep EROL
F.Zeynep EROL
İYİ GÜN İÇİN DE DOST LAZIM
Erhan BİLİCAN
Erhan BİLİCAN
HASTANELERDE SEZARYEN ÇILGINLIĞI
ORHAN GÜNEŞ
ORHAN GÜNEŞ
DELİKANLI ŞEMPANZE ROMEO
METİN AYDIN
METİN AYDIN
GAZOZUNA!...
Serkan Arslan
Serkan Arslan
SAĞLIKLI OLMAK İÇİN ÖNERİLER
Arif AĞIRBAŞ
Arif AĞIRBAŞ
Yeni Neslin Çanakkale Savaşı Hakkında Bilmesi Gerekenler
Tolga Bahadır Şimşek
Tolga Bahadır Şimşek
DÖNEM SONU ENVANTERİ
ÖZDEN SUVAT
ÖZDEN SUVAT
İNEGÖLSPOR DOLUDİZGİN
Mehmet YURDAKUL
Mehmet YURDAKUL
YAZAR ADEM ÖZBAY İLE ‘YAZARLIK´ SÖYLEŞİ
Cihat Sevinç
Cihat Sevinç
PERDENİN ARKASINDA NE VAR
Emre Türk
Emre Türk
Gül Bahçesine Giren Gül Kokar
Yasemin Bağoğlu
Yasemin Bağoğlu
MEDYA VE ALGI YÖNETİMİ
Enes Kara
Enes Kara
SOSYAL MEDYA VE NAZAR DEĞMESİ
Latif Sobot
Latif Sobot
KÂBE´DE Kİ GENÇLER BİZİZ
Ferit AYBAR
Ferit AYBAR
BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA ...
Şevket BOYRAT
Şevket BOYRAT
İLGİSİZLİK SEVGİ VE DOSTLUKLARI YOK EDER
Orhan Atan
Orhan Atan
PLAY-OF İDDİASI KALMAYAN İNEGÖLSPOR EVİNDE LİDERE KOLAY KAYBETTİ
Sadullah Organ
Sadullah Organ
GEÇ GELEN GÜZEL GALİBİYET
Oya BİÇİCİ
Oya BİÇİCİ
HAFIZAMIZ OLMASAYDI…..
Ziya Polat
Ziya Polat
KAPİTALİZM´İN ÜVEY EVLADI ZORUNLU SİGORTA
Ergün ÇAĞLAR
Ergün ÇAĞLAR
BİR REFERANDUM´DAN KISA ÖZET
Dursun Öztürkoğlu
Dursun Öztürkoğlu
MEDENİYETLER ÇATIŞMASI
 Bülent Levent
Bülent Levent
ÜNİVERSİTELİLERİN İŞ BULAMAMA, İŞVERENLERİN PERSONEL BULAMAMA KAYGISI
bekir hamlakay
bekir hamlakay
Doğaseverlerin ‘Kar’ Keyfi
DOLAR
4.0332
EURO
4.9670
Bursa Hava Durumu
Bugün
Güneşli
29°
Çarşamba
Güneşli
28°
10°
Perşembe
Gök gürültülü sağanak yağış
27°
14°
Cuma
Gök gürültülü sağanak yağış
25°
15°
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bursa için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:32 08:17 13:16 15:39 17:58 19:30