İSLÂM´DA İLMİN VE OKUMANIN ÖNEMİ
İSLÂM´DA İLMİN VE OKUMANIN ÖNEMİ
Tarih: 4.11.2016 10:19:07
Şevket BOYRAT

İslam dini ilme, okumaya ve bilgiye büyük önem vermiştir. Geleneğimizde ilmin vasıtaları olan kalem, ilmin kayıt altına alınmasına ve yayılmasına hizmet ettiği için kutsal sayılmıştır. Çünkü İslam dini bir ilmi ve irfan dinindir. Allah Teala Kur´an-ı Kerim´de şöyle buyuruyor: “Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.”  (Alak Suresi, 1-5) Bu ayetler Kur´an-ı Kerim´in ilk nazil olan ayetlerindendir. Peygamberimiz Hira mağarasında iken nazil olmuşlardır. Peygamberimiz burada hem kendi varlığı hakkında hem de her çeşit değer ölçülerini yitirmiş olan ve sosyal yönden çok kötü durumda bulunan o günkü toplumun, bu durumdan nasıl kurtulacağı hakkında düşünürdü. İşte bir gün Peygamberimiz Hira mağarasında düşünceye daldığı sırada Cebrâil aleyhi´s-selam adındaki melek gelerek kendisine bu ayetleri getirmiş ve Peygamber olarak görevlendirilmiş olduğu müjdelenmişti. . (Buhârî, “Bedü´l-Halk”, 1; Müslim, “İman”, 73) Evet, bu âyetler “Oku´´ diye başlıyor, Allah´ın biz kullarına ilk emridir bu. Âyet-i Kerime´de okuma emredilirken neyin okunacağı belirtilmemiştir. Kişinin kendisi, içinde yaşadığı toplum, hatta insanlık için yararlı olacak bütün ilimlerin okunup öğrenilmesi bu emrin kapsamı içindedir. Ayrıca okumaya başlarken, Allah´ın adını anarak O´ndan yardım dileyerek başlanılması emrediliyor. Besmele, her işimizin başında bir anahtar görevi görür. “Bismillâhi´r-Rahmani´r-Rahim” demeden, Allah´ın adını anmadan başlanılan her hangi bir işde başarıya erişilemeyeceği Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir.  (Feyzu´l-Kadir, 5/13.)

Okuyup öğrenmek gibi önemli bir işe başlarken Allah´ın adını anarak başlamamız özel olarak emrediliyor. Okur-yazar olmayan bir Peygambere inen ilk âyetlerde okumaktan ve kalemle yazmaktan söz ediliyor, “Rabbin insanoğluna kalemle yazmayı öğretmiştir.´´deniliyor, kalem o gün olduğu gibi bugün de insan hayatında en etkili öğretim aracıdır. İslam kadar ilme önem veren başka bir din yoktur. Kur´an-ı Kerim´de sadece ilim kelimesi yüz beş defa zikredilir. Bu kökten gelen diğer kelimelerle birlikte bu sayı sekiz yüz elli dokuzu bulur. Ayrıca “akıl, zikir, fikir” gibi kelimeler Kur´an-ı Kerim´de çokça zikredilir.  (Şamil İslam Ans. “İlim”)

İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem(as)´i melekler karşısında üstün ve saygın konuma yükselten de Allah-u Teala´nın ona verdiği ilimdir. Hz. Adem (a.s) Allah´ın kendisine öğrettiği isimleri meleklere bildirmiş melekler Hz. Adem´in bilgisi karşısında aciz kalmış ve Allah´ı tenzih etmişler. Konu ile ilgili Kur´an-ı Kerim´de şöyle buyrulur: “(Ey Muhammed) şu zamanı hatırla ki, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım´´ demişti. (Melekler): orda bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksınız? Oysa biz seni överek tesbih ediyor seni takdis ediyoruz” dediler. (Rabbin): ‘Ben sizin bilmediklerinizi bilirim´ dediَ. Ve Âdem´e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: “Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin.” dedi.                                                                                                              Dediler ki: “Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin”. (Allah): ‘Ey Adem, bunlara, onları isimleri ile haber ver´ buyurdu. Bu emir üzerine Adem, onlara, isimleri ile onları haber verince, (Allah): ‘Ben size, göklerin ve yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı da içinizde sakladığınızı da bilirim´ dememiş miydim?” buyurdu.  (Bakara, 2/30-33)

Allah Tealâ bilenlerle bilmeyenlerin aynı kefeye konmasının doğru olmayacağını bildirmiş ve: “(Ey Muhammed) de ki; Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyle düşünür.´´  (Zümer, 39/9) buyurmuştur. İlmin artırılması için dua edilmesi konusunda, Allah Teâlâ Peygamberimize şöyle emrediyor: “(Ey Muhammed) de ki: Rabbim, benim ilmimi artır.” Taha, 20/114. Peygamberimiz de bu emre uyarak ; “Allah´ım, bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır, yararlı olacak ilmi bana öğret. İlmimi artır. Her hal üzere Allah´a hamd olsun”  (İbn Mâce, “Mukaddime”, 23) diye dua etmiştir.

Peygamberimiz her vesile ile ilmin üstünlüğüne dikkat çekmiştir. Bir defasında Ebû Zer (ra.)e hitaben şöyle buyurmuştur: “Ey Ebû Zer, sabahleyin evinden çıkıp Kur´an´dan bir âyet öğrenmen, senin için yüz rek´at nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır. Yine sabahleyin  evinden çıkıp —kendisiyle amel edilsin veya edilmesin— ilimden bir bölüm öğrenmen, senin için bin rek´at nafile namazdan daha hayırlıdır.” (İbnMâce, “Mukaddime”, 16.)

Kesîr İbn Kays (ra.) anlatıyor: Ben Dımışk (Şam) camiinde Ebû´d-Derdâ´nın yanında oturuyordum. Bir adam geldi ve:“Ey Ebû´d-Derdâ, Peygamberimizden rivayet ettiğini duyduğum bir hadisi şerif için Peygamberimizin şehri olan Medine-i Münevvere´den geldim”, dedi. Ebû´d-Derdâ, geliş amacının bu olup olmadığını öğrenmek için ona: “Şam´a bir ticaret için gelmedin mi?” diye sordu. Adam: “Hayır, öyle bir iş için gelmiş değilim” dedi. Ebûd-Derda: “Hadis öğrenmekten başka bir iş için de mi gelmedin?” diye sordu. Adam: “Hayır” (rivayet ettiğini duyduğum hadisi şerifi senden dinlemektenbaşka bir iş için gelmedim) dedi. Bunun üzerine Ebû´d-Derdâ: Ben Allah´ın Peygamberinden işittim şöyle buyurmuştu:ٍ “Her kim bir yola girer ve onda ilim isterse, Allah onun için cennete giden bir yolu kolaylaştırır. Melekler ilim öğrenenlere, yaptıklarından hoşlandıkları için, kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde olanlar, hatta sudaki balıklar ilim öğrenen kimseye Allah´tan yardım ve bağış dilerler. İlim sahibinin Âbid´ten (ibadet edenden) üstünlüğü, ay´ın diğer yıldızlardan üstünlüğü gibidir. Alimler, Peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne dinar ne de dirhem miras bırakmadılar, ancak ilim miras bıraktılar. Şu halde o ilmi alan büyük bir pay almış demektir.”  (Buhârî, “İlm”, 10; EbûDâvud, “İlm”, 1; Tirmizî, “İlm”,19; İbnMâce, “Mukaddime”,17)

Bu hadisi şeriften şu hususlar öğrenilmektedir:

a-) İlim öğrenmek için harcanan çaba, Allah yolunda harcanmış bier çabadır ve insanı cennete götürür. Daha açık bir ifade ile ilim yolu cennet yoludur. Bu yola giren kimseye melekler yardımcı olur. Yalnız melekler değil, yerde ve göktekiler bu öğrenciye dua ederler, Allah´ın onu bağışlamasını dilerler.

b-) Çoğu zaman tartışılan bir soruya da cevap verilmektedir. Soru şudur?

“İnsan ilimle mi meşgul olmalı yoksa nafile ibadete mi ağırlık vermelidir?

Bunlardan hangisi? İlim mi? Nafile ibadet mi? Allah´ın rızasını kazanmaya vesile olur?

İşte tartışılan bu soruya şu cevap verilmektedir. Alim ile âbid arasında ay ile yıldızlar kadar fark vardır. Çünkü âlim, muallim bilgisi ile çevresini aydınlatır. Ve içinde yaşadığı topluma hatta bütün insanlığa ışık tutar, yol gösterir. Âbid ise her ne kadar yaptığı nafile ibadetle övülmeye değer ise de başkalarına bir yararı olmaz, ibadeti ancak kendisine yarar sağlar. İlmi tercih eden ise öyle olmaz. O, öğrendiği bilgi ile hem kendisine hem de çevresine yararlı olur. Bakınız Peygamberimiz (s.a.v) bu konuda ne buyuruyor: “Senin yüzünden Allahü Teâlâ´nın bir kimseyi hidayete erdirmesi, senin için dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır.” (Buhari,Cihad, 102; Ahmed b. Hanbel, c.5, s.258)

c-) Âlimlerin peygamberlerin varisleri olduğu da müjdelenmektedir. Şüphesiz ki öyledir. Çünkü peygamberler ilimden başka miras bırakmamışlardır. Âlimler de ilim öğrenmek yolunu seçmekle peygamberlerin varisleri olmak gibi bir şerefi kazanmış oluyorlar.

İlim erbabının kıymetini, toplum içindeki etki ve tesirini en iyi dile getiren ayetlerden biri de şudur ki, ilim erbabının irşat  ve inzar görevini yapabilmesi için, en kritik dönemlerde savaşa bile gitmeyeceklerini dile getirmişti “Müminlerin hepsinin topyekün savaşa çıkmaları icap etmez. İçlerinden bir grup gitsin, bir kısmı da dini bilgileri iyice öğrenmeleri ve kavimleri savaştan dönüp kendilerine geldikleri zaman, onları Allah´ın ayetlerinden haberdar etmeleri için  gitmeyip kalmalıdırlar.”  (Tevbe, 122.)

İlim sahiplerinin diğer insanlara göre derecelerinin bu kadar üstün olmasının sebebi nedir? Denecek olursa, bu sorunun cevabını da Kur´an-ı Kerim´den öğrenelim. Allah Teâlâ buyuruyor:ا“Kulları içerisinde ancak alimler (gereğince) Allah´tan korkar.”  (Fatır, 35/28) Çünkü alimler Allah Teâlâ´yı daha iyi tanır ve O´nun Peygamberleri aracılığı ile insanlara gönderdiği mesajları daha iyi kavrar.  Peygamberimiz (s.a.v) iki şeyin de gıpta edilmeye değer olduğunu bildiriyor.

“İki şeye gıpta edilir. Bunlardan biri, Allah´ın kendisine mal verip de, o malı Allah yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimse, diğeri de kendisine hikmet (ilim) verip deo ilim gereğince hükmetmesini ve başkasına da o ilmi öğretmesini nasip ettiği kimse.”  (Buhârî, “İlm”, 15.)

             Okuma-yazma, bilgi edinme, edindiği bilgiden yararlanma ve başkalarını da yararlandırma hakkında hadis kitaplarında pek çok rivayetler vardır. Bilgi insana hem dünyada ve hem de ahrette faydalıdır. Bilgisiz yapılan ibadet bile makbul değildir. Bunun için Peygamberimiz: “İlim öğrenmek her Müslümana farzdır” (İbnMâce, “Mukaddime”, 17.) buyurmuştur. Görülüyor ki, dinimiz okumaya ve bilgi sahibi olmayabüyük önem vermiştir. Yine başka bir hadisinde Efendimiz (s.a.v) ilim için toplananları müjdelemektedir: “Bir grup, Kitâbullah´ı okuyup ondan ders almak üzere Allah´ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah´ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte anar”  (Ebû Dâvud, Salât 349, 1455. H.;Tirmizî, Kırâ´at 3, 2946 H.; Müslim, Zikir 38, 2699 .)

İslam güneşi ufukta doğmadan önce insanlık, bilhassa Araplar öyle bir zulmet ve bataklık içinde idiler ki; kendi öz evlatlarını diri diri toprağa gömüyor,kadına mirastan pay vermiyorlardı. İnsan kendi eliyle yaptığı putlara tapıp, onlardan dar ve sıkıntılı zamanlarında yardım istiyordu. Zayıf devamlı eziliyor. İnsanlara köle diye akla, hayale gelmedik eza ve cefalar yapılıyordu Şiir ve edebiyat alanında güzel eserler ortaya çıkarabilmelerine rağmen, cemiyetin büyük çoğunluğu okuma yazma bilmiyor, söylediklerini irticali olarak söylüyorlardı. Rivayetlere göre koskoca Mekke´de okuma-yazma bilenler yaklaşık 17 kişi idi. Bu sebeple İslam o döneme “Cahiliyye dönemi” adını vermiştir.

Hz. Peygamber(sav) tebliğe memur edilir edilmez bu cehaleti, insanlığa hele hele Müslümanlığa yakışmayan bu durumu ortadan kaldırmak için var gücüyle mücadeleye başladı. İnen Kur´an ayetlerini ashabına ezberlettiği gibi, onları yazmalarını da emretti. Medine´de mescidin bitişiğinde bir yer yaptırıp buraya toplanan kişilerin (Ashab-ı Suffa) bütün ihtiyaçlarını temin edip, onların her türlü dünya meşguliyetinden, telaşından uzak olarak, sadece ilimle meşgul olmalarını sağladı. İlk medresenin, ilk ilim ocağının temellerini Rasulullah(sav) böyle attı. Mescid-i Nebevi´nin yanında yapılan bu mekanda kalan sahabiler, yanı Ahsab-ı Suffa vakitlerini ilimle geçirmişler, Rasulullah´tan en çok hadisi-i şerif rivayet eden Ebû Hüreyre, firaseti ve bilgisiyle diğer sahabilere ve ümmet-i Muhammed´e feyiz kaynağı olan Salman-ı Farisi gibi büyük sahabiler burada yetişmişlerdir.

En çok hadis rivayet eden  Ebu Hureyre (r.a) hemen hemen peygamberimizden hiç ayrılmayan bir sahabi idi. O, peygamberimizle bulunduğu sürece, ilim öğrenir, peygamberimizin sözlerine dikkat ederek onları ezberlerdi. Bu sahabi bir gün Medine´de sokağa çıktı. Halk sokakta dolaşıyordu. Onlara şöyle seslendi:

-Peygamberimizin mirası bölüşülüyor, siz ise burada vakit geçiriyorsunuz, gidip o mirastan payınızı alsanız ya? Deyince, halk:

-Nerede bölüşülüyor? Diye sorarlar.Ebu Hureyre (r.a):

-Mescidde bölüşülüyor, diye cevap verir. Halk koşarak mescidegider, sonra geri dönerler. Ebu Hureyre (r.a) onların geri geldiklerini görünce, sorar:

-Ne oldu? Neden geri döndünüz? Onlar cevap verirler:

-Biz mescide gittik, ama sizin söylediğiniz gibi orada taksim edilen herhangi bir şey görmedik, derler. Ebu Hureyre (r.a) tekrar sorar:

-Siz mescide hiç kimseyi görmediniz mi? Der, Onlar:

- Evet, bazı kimseler gördük, bir kısmı namaz kılıyor, bir kısmı Kur´an okuyor, bir kısmı da helâl ve haram gibi konuları tartışıyordu, derler. Bunun üzerine Ebu Hureyre (r.a):

-Yazıklar olsun size, işte o, Peygamberin mirasıdır, der.(Mecmeu´z-Zevâid ve Menbeu´l-Fevâid, c.1.s.123-124 (Hadis-i Taberâni “Evsat” inde rivayet etmiştir.)

Âlim yaşadığı sürece çevresini aydınlatarak, bu tavrı ile Allah´ın rızasını kazanacağı gibi, yetiştirdiği öğrenciler ve bıraktığı yazılı eserlerle öldükten sonra da amel defterinin kapanmamasını sağlar. Ebû Hureyre (ra.) Peygamberimizin şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Mümin, ölümünden sonra hayatta iken öğrettiği ve yayınladığı ilimden, geride bıraktığı iyi evlâttan, miras olarak bıraktığı mushaftan, yaptırdığı mescidden, yolcular için inşa ettiği misafir evinden, akıttığı sudan, sağlıklı iken malından çıkardığı sadakadan kendisine sevap ulaşır.”  (İbnMâce, “Mukaddime”, 20)

Yüce Kıtabımız Kur´an-ı Kerim ilmin tersi olan cehaleti istememiştir.

“Sakın cahillerden olma!”   (El-Enam, 5/35.)

“Cahillerden yüz çevir.”   (Araf, 199.)  buyrulmuştur.

Çünkü her fenalığın, hatta küfrün ve şirkin başı bilgisizlik ve cehalettir. İlim sahibi olmayan kimse Allah´ı tanıyıp bulamaz. O´nun büyüklüğünü, kuvvet ve kudretini idrak edemez. Kalbine iyi ve güzel duyguları yerleştiremez. İnsanlara faydası olmadığı gibi onlara  zararı dokunur. Allah böyle olmaktan hepimizi korusun.

Rasulullah´ın ilme verdiği önemi, cehaletin kökünü kazma hususundaki hassasiyetini anlamak için şu hareketi bize yeterli bilgiyi verir: Bedir savaşını mülümanlar kazanmış ve müşriklerden 70 kadar esir alınmıştır. Bu esirlerden okuma-yazma bilenlere kurtulabilmek için, hürriyetlerine kavuşabilmek için on Müslüman çocuğuna okuma-yazma öğretme şartını koymuş, bunu başaranlardan kurtuluş akçesi, fidyesi gibi başka bir para talep edilmemiştir ki bu tarihte ilk uygulanan bir icraattır.  (Hz. Muhammed,  D. İ. B. yay. Ankarak, 1988, 254.)

Rasulullah(sav)ın ilme ve alime verdiği değeri  şu tablodan anlamak da mümkündür: “Hz. Peygamber(sav) bir talep üzerine Ra´l, Zekvan, Useyye ve Ben-i Lıhyan kabilelerine ensâr-ı kiramdan kendilerine “Kurra” adı verilen yetmiş kadar muallimi göndermiştir. Bunlar Bir-i Mauna denilen yere vardıklarında bu kabilelerin ahalisi ihanette bulunarak onları şehit ettiler. Hz. Peygamber´e bu haber ulaşınca tam bir ay o katillere bedduada bulundu. Kendisini Taif´te taşlayıp mübarek vücudunu yaralayanlara bile beddua etmeyen rahmet ve şefkat peygamberinin, ilim erbabına yapılan bu ihanet karşısında bedduada bulunması, ilme ve ilim hizmetine mani olanların ne büyük bir cürüm işlediklerinin bir gösterisi olduğu gibi, Kur´an hizmetkârlığını ihlasla ifa etmenin Allah ve Rasulü nazarında ne şerefli bir mevkii bulunduğunun da açık bir delilidir.  ( Topbaş, Osman Nuri, Muhasebe, 223.)

İlim insana hem dünyada hem de ahirette faydalıdır. Bilgisiz yapılan ibadet bile makbul değildir. Öyle ise dinimiz ve dünyamız için gerekli olan bilgileri öğrenmeli ve bu konuda çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Peygamberimiz ve sahabe-i kiramı örnek alan atalarımız öyle yapmışlardı. Sadece dini ilimlerde değil, diğer ilimlerde de zamanlarına göre ileri gitmiş; müspet ilimlerin temellerini atmışlardır. Mehmet Akif´in dediği gibi:

Haydi göster bakayım şimdi de İbn Rüşd´ü

İbn-i Sina niye yok Nerde Gazali, görelim     

Hani Seyyid gibi, Razi gibi üç beş halim                    

En büyük fazılınız, bunların asarından,                     

Belki on şerhe bakıp, bir kuru mana çıkaran,

Yedi yüz yıllık eserlerle bu dinin hala,                       

İhtiyacını kaabil mi telafi asla.                       

Doğrudan doğruya Kur´an´dan alıp ilhamı,

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam´ı.

Kuru dava ile olmaz bu, fakat ilim ister:        

Ben o kudrette adam görmüyorum, sen göster.!

 Bizler de onlar gibi dinimizin emir ve tavsiyelerine kulak vererek, yavrularımızın iyi yetişmelerine özen göstermeli bir takım zararlı akımlarla ilgilenmelerine imkan vermemeliyz. Onlara mal bırakmak yerine malımızı onların bilgi sahibi olmaları için harcamalıyız.

 Bakınız Hz. Ali(ra) ne güzel söylüyor: “İlim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen koruyacaksın, halbuki ilim seni korur. İlim hakim, mal mahkumdur.  Mal  harcamakla azalır, ilim harcamakla çoğalır.”  (İmam Gazali, İhyaüUlumi´d-Din, I, 7.)

Rasulullah(sav)in de buyurduğu gibi:

“Ya Öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen , ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma (yani bunların dışında kalma) helâk olursun”  (Mecmeu´z-Zevâid ve Menbeu´l-Fevaid, c. 1, s. 122.)

 Rabbim hepimizi bu hadis-i şerife uyanlardan ve helak olmaktan kurtulanlardan eylesin.

Amin

 

Anahtar Kelimeler: İLMİN, OKUMANIN, ÖNEMİ
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
REGAİB KANDİLİ (22 Mart 2018 - Perşembe)
İMAN VE SALİH AMEL (23 Şubat 2018 - Cuma)
HAYRA KOŞMA VE HAYIRDA YARIŞMAK (16 Şubat 2018 - Cuma)
Sevginin özü ihlas ve samimiyettir (02 Şubat 2018 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (29 Aralık 2017 - Cuma)
HELÂL KAZANÇ VE TİCARET AHLÂKI (22 Aralık 2017 - Cuma)
İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ (08 Aralık 2017 - Cuma)
ALLAH KALPLERİ NİÇİN MÜHÜRLER? (17 Kasım 2017 - Cuma)
İSTİKAMET ÜZERE OLMANIN MÜKAFATI (10 Kasım 2017 - Cuma)
İSTİKAMET ÜZERE OLMAK (27 Ekim 2017 - Cuma)
İstikamet Sahibi Olmak (20 Ekim 2017 - Cuma)
CAMİ MEDENİYET VE ŞEHİR (05 Ekim 2017 - Perşembe)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (29 Eylül 2017 - Cuma)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (28 Eylül 2017 - Perşembe)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (27 Eylül 2017 - Çarşamba)
HİCRETİN SAFHALARI (26 Eylül 2017 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (25 Eylül 2017 - Pazartesi)
HİCRÎ YENİ YIL VE HİCRETİN ÖNEMİ (22 Eylül 2017 - Cuma)
KURBAN VE BAYRAM (31 Ağustos 2017 - Perşembe)
VEKÂLETLE KURBAN KESİM HİZMETİ VE KAMPANYASI (30 Ağustos 2017 - Çarşamba)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (29 Ağustos 2017 - Salı)
VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİM HİZMETİ (27 Ağustos 2017 - Pazar)
HACCIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI (18 Ağustos 2017 - Cuma)
HASTA ZİYARETİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ (04 Ağustos 2017 - Cuma)
KOMŞULUK İLİŞKİLERİ (07 Temmuz 2017 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (30 Haziran 2017 - Cuma)
FITIR SADAKASI VE ORUÇ FİDYESİ (23 Haziran 2017 - Cuma)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (21 Haziran 2017 - Çarşamba)
KADİR GECESİ VE KUR´AN (20 Haziran 2017 - Salı)
BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (19 Haziran 2017 - Pazartesi)
İSRAF VE SAVURGANLIK (17 Haziran 2017 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (15 Haziran 2017 - Perşembe)
ÇOCUKLARA ORUÇ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK (14 Haziran 2017 - Çarşamba)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (12 Haziran 2017 - Pazartesi)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (09 Haziran 2017 - Cuma)
KUR´AN-I NASIL OKUMALIYIZ (08 Haziran 2017 - Perşembe)
KUR´AN-I KERİM´İN FAZİLETİ (08 Haziran 2017 - Perşembe)
RAMAZAN AYI VE KUR´AN (06 Haziran 2017 - Salı)
ORUÇ İBADETİNİN (05 Haziran 2017 - Pazartesi)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ (31 Mayıs 2017 - Çarşamba)
RAMAZAN , ORUÇ AYIDIR (30 Mayıs 2017 - Salı)
RAHMET AYI RAMAZAN (26 Mayıs 2017 - Cuma)
İSLAM´DA ÇEVRE DUYARLILIĞI (19 Mayıs 2017 - Cuma)
ANNELER ŞEFKAT VE MERHAMETİN SEMBOLÜDÜR (13 Mayıs 2017 - Cumartesi)
HZ. PEYGAMBER VE TEVAZU (12 Mayıs 2017 - Cuma)
RAHMET VE MAĞFİRET DERYASI BERAT KANDİLİ (10 Mayıs 2017 - Çarşamba)
PEYGAMBER SEVGİSİ BÖYLE OLUR (05 Mayıs 2017 - Cuma)
TEVBE VE DUA (28 Nisan 2017 - Cuma)
İSRA VE MİRAÇ KANDİLİ (2) (23 Nisan 2017 - Pazar)
İSRA VE MİRAÇ KANDİLİ (21 Nisan 2017 - Cuma)
İSLÂM´IN ENGELLİLERE BAKIŞI (14 Nisan 2017 - Cuma)
KUTLU ZAMAN DİLİMİ ÜÇ AYLAR (07 Nisan 2017 - Cuma)
KANDİLLER GEÇİTİ ÜÇ AYLAR (31 Mart 2017 - Cuma)
KANDİLLER GEÇİTİ ÜÇ AYLAR (30 Mart 2017 - Perşembe)
HELÂL VE HARAM BİLİNCİ (03 Mart 2017 - Cuma)
HELÂL VE HARAM BİLİNCİ (03 Mart 2017 - Cuma)
ALLAH´IN KUTLU ELÇİLERİNE SAYGI (17 Şubat 2017 - Cuma)
OKUMANIN FAYDALARI (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
NEDEN DİNDAR OLMALIYIZ? (06 Ocak 2017 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (30 Aralık 2016 - Cuma)
MUTLU OLMANIN YOLLARI VE ALTIN KURALLARI (16 Aralık 2016 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (09 Aralık 2016 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (02 Aralık 2016 - Cuma)
UMRE YOLCULUĞUNA HAZIRLIK (18 Kasım 2016 - Cuma)
KİTAP OKUMAK VE YARARLARI (21 Ekim 2016 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (18 Ekim 2016 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (17 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (12 Ekim 2016 - Çarşamba)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (11 Ekim 2016 - Salı)
HİCRETİN SAFHALARI (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUHARREM AYINI DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANILIR? (06 Ekim 2016 - Perşembe)
OKUMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ? (04 Ekim 2016 - Salı)
Hicrî yeni yıl ve hicretin önemi (30 Eylül 2016 - Cuma)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
HALİS NİYET, DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK (26 Ağustos 2016 - Cuma)
VATAN VE MİLLET SEVDASI (29 Temmuz 2016 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (15 Temmuz 2016 - Cuma)
KADİR GECESİ VE KUR´AN (02 Temmuz 2016 - Cumartesi)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (01 Temmuz 2016 - Cuma)
FITIR SADAKASI VE ORUÇ FİDYESİ (30 Haziran 2016 - Perşembe)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (28 Haziran 2016 - Salı)
İSRAF VE SAVURGANLIK (27 Haziran 2016 - Pazartesi)
-ÎSAR- BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (25 Haziran 2016 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (24 Haziran 2016 - Cuma)
SADAKANIN KABULÜ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR (23 Haziran 2016 - Perşembe)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (22 Haziran 2016 - Çarşamba)
KUR´AN OKUMAYI BİLMEYEN KALMASIN! (21 Haziran 2016 - Salı)
RAMAZAN AYI BEREKETİ VE İSRAF (18 Haziran 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN , ORUÇ AYIDIR (17 Haziran 2016 - Cuma)
ÇOCUKLARA ORUÇ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK (16 Haziran 2016 - Perşembe)
KUR´AN-I NASIL OKUMALIYIZ (15 Haziran 2016 - Çarşamba)
KUR´ANI-I KERİM´İN FAZİLETİ (14 Haziran 2016 - Salı)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ (09 Haziran 2016 - Perşembe)
İSTANBUL´UN FETHİ VE GENÇLİK (27 Mayıs 2016 - Cuma)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ (20 Mayıs 2016 - Cuma)
DİN NASİHATTİR (13 Mayıs 2016 - Cuma)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ (03 Mayıs 2016 - Salı)
TEVHİD OLMADAN VAHDET OLMAZ (13 Nisan 2016 - Çarşamba)
TEVHİD İLE GELEN VAHDET (12 Nisan 2016 - Salı)
ALLAH İÇİN SEVMEK VE RİYAKÂRLIK (01 Nisan 2016 - Cuma)
SAHABE ŞUURU VE SAMİMİYETİ (11 Mart 2016 - Cuma)
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHANDIR (26 Şubat 2016 - Cuma)
ZOR GÜNLERDE SABRETMENİN ÖNEMİ (19 Şubat 2016 - Cuma)
NAMAZ KILMAK VE HUZUR BULMAK (05 Şubat 2016 - Cuma)
NAMAZ KILALIM HUZUR BULALIM (29 Ocak 2016 - Cuma)
HAYDİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER! (22 Ocak 2016 - Cuma)
HZ. PEYGAMBER VE GENÇLİK (01 Ocak 2016 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (31 Aralık 2015 - Perşembe)
HZ. MEVLÂNA´DA SEVGİ VE HOŞGÖRÜ (28 Aralık 2015 - Pazartesi)
ALLAH ZALİMLERİ SEVMEZ (25 Aralık 2015 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (18 Aralık 2015 - Cuma)
EŞLERİN KARŞILIKLI SORUMLULUKLARI (27 Kasım 2015 - Cuma)
UMRE YOLCULUĞU (16 Kasım 2015 - Pazartesi)
NAMAZ VE HUZURA YOLCULUK (30 Ekim 2015 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (28 Ekim 2015 - Çarşamba)
HİCRETİN SAFHALARI (27 Ekim 2015 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (26 Ekim 2015 - Pazartesi)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (22 Ekim 2015 - Perşembe)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (19 Ekim 2015 - Pazartesi)
NAMAZ İLE İLGİLİ BAZI AYET VE HADİSLER (17 Ekim 2015 - Cumartesi)
CAMİLERİ DOLDURALIM, NAMAZLA ARINALIM! (12 Ekim 2015 - Pazartesi)
CAMİLERİN MADDİ VE MANEVİ İMARI (02 Ekim 2015 - Cuma)
KURBAN BAYRAMI VE DİNİ GÖREVLERİMİZ (22 Eylül 2015 - Salı)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (22 Eylül 2015 - Salı)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (14 Ağustos 2015 - Cuma)
RIZIK VE ÇALIŞMAK (07 Ağustos 2015 - Cuma)
TOPLUMDA HUZURUN KORUNMASI (04 Ağustos 2015 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMI (16 Temmuz 2015 - Perşembe)
KADİR GECESİNİN FAZİLETİ (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
İSLÂM´DA CAN, MAL VE İŞ GÜVENLİĞİ (11 Temmuz 2015 - Cumartesi)
YETİMLERE SAHİP ÇIKMAK (08 Temmuz 2015 - Çarşamba)
ZEKÂT ALLAH´IN EMRİDİR (07 Temmuz 2015 - Salı)
ZEKÂT VE FITIR SADAKASI (03 Temmuz 2015 - Cuma)
HASTALARI ZİYARET, BİLİM VE DUA İLE TEDAVİ (01 Temmuz 2015 - Çarşamba)
ORUÇ VE TAKVA (27 Haziran 2015 - Cumartesi)
RAMAZAN AYI VE KUR´AN (26 Haziran 2015 - Cuma)
KUR´AN-I ANLAMAK VE YAŞAMAK (24 Haziran 2015 - Çarşamba)
CANA KIYMAK HARAMDIR (23 Haziran 2015 - Salı)
ÇOCUKLARIMIZI KUR´AN´LA BULUŞTURALIM (22 Haziran 2015 - Pazartesi)
RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (18 Haziran 2015 - Perşembe)
MÜBAREK RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ ???? (01 Haziran 2015 - Pazartesi)
İSTANBUL’UN FETHİ VE GENÇLİK (29 Mayıs 2015 - Cuma)
İNTİHAR EN BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR (22 Mayıs 2015 - Cuma)
iSRA VE MiRAÇ OLAYI (15 Mayıs 2015 - Cuma)
ANA-BABA HAKKI VE ÖNEMİ (08 Mayıs 2015 - Cuma)
HOŞGÖRÜ VE İNSAN SEVGİSİ (01 Mayıs 2015 - Cuma)
HALİMİZİ HOŞ GÖR YA RASULALLAH (21 Nisan 2015 - Salı)
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ VE BİLİNCİ (20 Nisan 2015 - Pazartesi)
BİRLİKTE YAŞAYABİLMEK ERDEMDİR (18 Nisan 2015 - Cumartesi)
BİRLİKTE YAŞAMAK VE HOŞGÖRÜ (16 Nisan 2015 - Perşembe)
BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ (15 Nisan 2015 - Çarşamba)
BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI VE HUKUKU (13 Nisan 2015 - Pazartesi)
DÜNDEN DEVAM (20 Mart 2015 - Cuma)
ÇANAKKALE ZAFERİ VE MİLLİ BİRLİK (18 Mart 2015 - Çarşamba)
KUL HAKKININ ÖNEMİ (06 Mart 2015 - Cuma)
KiBiRLi OLMANIN AFETLERi VE KARUN (27 Şubat 2015 - Cuma)
GIYBETİN KAYNAĞI VE KORUNMA YOLLARI (13 Şubat 2015 - Cuma)
GIYBET ETMEK HARAMDIR (06 Şubat 2015 - Cuma)
HUZURLU AİLE, HUZURLU HAYAT (16 Ocak 2015 - Cuma)
GEÇMİŞİN MUHASEBESİ VE YENİ YIL (01 Ocak 2015 - Perşembe)
GENÇLİK VE ZARARLI ALIŞKANLIKLAR (19 Aralık 2014 - Cuma)
İLİM İLE AMEL ETMEK VE HZ. ALİ (R.A) (05 Aralık 2014 - Cuma)
İLMİN KAPISI VE HZ. ALİ (R.A) (28 Kasım 2014 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (21 Kasım 2014 - Cuma)
HİCRETİN SAFHALARI (14 Kasım 2014 - Cuma)
MUHARREM AYINI DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER (01 Kasım 2014 - Cumartesi)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (27 Ekim 2014 - Pazartesi)
İSLÂM’DA GENÇLİĞİN ÖNEMİ (23 Ekim 2014 - Perşembe)
İSLÂM VE GENÇLİK (23 Ekim 2014 - Perşembe)
GENÇLİK VE DEPRESYON (21 Ekim 2014 - Salı)
KURBAN VE BAYRAM (21 Ekim 2014 - Salı)
Gençlik ve Kuşak Çatışması (16 Ekim 2014 - Perşembe)
KUR’AN OKUMAYI BİLMEYEN KALMASIN! (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GENÇLİK VE CAMİ BULUŞMASI (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM HİZMETİ (29 Eylül 2014 - Pazartesi)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN iBADETi (26 Eylül 2014 - Cuma)
HACC’IN GEÇERLi OLMASININ ŞARTLARI (12 Eylül 2014 - Cuma)
HZ.PEYGAMBER VE iNSAN ONURU (29 Ağustos 2014 - Cuma)
BÜTÜN CANLILARA MERHAMET ETMEK (22 Ağustos 2014 - Cuma)
MAZLUMUN SESİ OLMAK (08 Ağustos 2014 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (05 Ağustos 2014 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMINI ANLAMAK VE YAŞAMAK (26 Temmuz 2014 - Cumartesi)
KUR’AN-I NASIL OKUMALIYIZ? (24 Temmuz 2014 - Perşembe)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (23 Temmuz 2014 - Çarşamba)
KADİR GECESİ VE KUR’AN (22 Temmuz 2014 - Salı)
KUR’AN-I KERİM’İN FAZiLETi (21 Temmuz 2014 - Pazartesi)
ZULÜM ve HAKSIZLIK (19 Temmuz 2014 - Cumartesi)
RAMAZAN AYI VE KUR’AN (18 Temmuz 2014 - Cuma)
iSRAF VE SAVURGANLIK (17 Temmuz 2014 - Perşembe)
ÎSAR: BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (16 Temmuz 2014 - Çarşamba)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR. (14 Temmuz 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (11 Temmuz 2014 - Cuma)
TERAVİH NAMAZININ KILINIŞI (08 Temmuz 2014 - Salı)
RAMAZAN GECELERİNİN İHYASI (07 Temmuz 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN, ORUÇ AYIDIR (04 Temmuz 2014 - Cuma)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(4) (02 Temmuz 2014 - Çarşamba)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(3) (01 Temmuz 2014 - Salı)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(2) (30 Haziran 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(1) (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ (12 Haziran 2014 - Perşembe)
TOPLUMUN YAPISI VE HUZURUN KORUNMASI (06 Haziran 2014 - Cuma)
“FETiH RUHU VE GENÇLiK” (03 Haziran 2014 - Salı)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ-1 (24 Mayıs 2014 - Cumartesi)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ (23 Mayıs 2014 - Cuma)
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE REGAİB KANDİLİ (01 Mayıs 2014 - Perşembe)
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE REGAİB KANDİLİ (30 Nisan 2014 - Çarşamba)
DUA, İBADETİN ÖZÜDÜR (25 Nisan 2014 - Cuma)
PEYGAMBER SEVDALISI OLMAK (19 Nisan 2014 - Cumartesi)
HZ. PEYGAMBERi SEVMEK VE SAMiMiYET (18 Nisan 2014 - Cuma)
ALLAH’A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (11 Nisan 2014 - Cuma)
iMANI MUHAFAZA ETMEK (04 Nisan 2014 - Cuma)
ADABI MUAŞERET KURALLARI VE ÖNEMİ (28 Mart 2014 - Cuma)
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI (2) (21 Mart 2014 - Cuma)
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI (1) (14 Mart 2014 - Cuma)
İLGİSİZLİK SEVGİ VE DOSTLUKLARI YOK EDER (24 Şubat 2014 - Pazartesi)
SEVGİNİN ÖZÜ iHLAS VE SAMiMiYETTiR (14 Şubat 2014 - Cuma)
NEFiS MUHASEBESi VE YENi YIL (31 Aralık 2013 - Salı)
SONSUZ HAYATA YOLCULUK VE HAZIRLIK (27 Aralık 2013 - Cuma)
HOŞGÖRÜ ve İNSAN SEVGİSİ (13 Aralık 2013 - Cuma)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (08 Kasım 2013 - Cuma)
AİLE HAYATI VE MUTLULUK (01 Kasım 2013 - Cuma)
KURBAN İBADETİ VE BAYRAM (24 Ekim 2013 - Perşembe)
İBADET AMACIYLA YAPILAN İLK MABET KÂBE (07 Ekim 2013 - Pazartesi)
CAMİ VE KADIN BULUŞMASI (04 Ekim 2013 - Cuma)
CAMİ, CEMAAT VE TOPLUM ŞUURU (03 Ekim 2013 - Perşembe)
CAMİ KÜLTÜRÜ VE İNSANLIK ONURU (02 Ekim 2013 - Çarşamba)
CAMİLERİN MADDİ VE MANEVİ İMARI (01 Ekim 2013 - Salı)
İMAN VE SALİH AMEL (20 Eylül 2013 - Cuma)
CAHİLİYE DÖNEMİ VE ASR-I SAADET (13 Eylül 2013 - Cuma)
HAYRA KOŞMAK VE HAYIRDA YARIŞMAK (06 Eylül 2013 - Cuma)
Sayfa:
Serdar Nalcı
Serdar Nalcı
Ağız Kokusuna Karşı Çözümler
Uğur Bayram
Uğur Bayram
SEÇİM ÇALIŞMALARI DEĞİŞSİN
Turhan Şahin
Turhan Şahin
ÇANAKKALE SAVAŞINDA İKİ İNEGÖL´LÜ
CİHAT DÜNDAR
CİHAT DÜNDAR
YANLIŞ BİLEN EĞİTİMCİLER
Melike Çalışkan
Melike Çalışkan
OKULA ADAPTASYONU HIZLANDIRMAK MÜMKÜN
İBRAHİM ÇOBAN
İBRAHİM ÇOBAN
Yeni Fuar Merkezi heyecanı
NİDA ALTUN
NİDA ALTUN
ERKEKLERE
MAHMUT ÇİL
MAHMUT ÇİL
BAŞDÖNDÜREN GÜNDEM
 NURİ TULUM
NURİ TULUM
Dr. EMİN ACAR BEYE TÜRBE
CEM HIZLI
CEM HIZLI
Grip iseniz bol sıvı tüketin
CUMA ALİ YÜREKLİ
CUMA ALİ YÜREKLİ
ALLAH´A VE ELÇİSİNE UYMAK, İKİ AYRI KAVRAM DEĞİLDİR
Yaşar Yılmaz
Yaşar Yılmaz
KÖY ENSTİTÜLERİ VE EĞİTİM
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
ÇOCUK EDEBİYATI YAZARI GÜLTEN DAYIOĞLU İLE “FADİŞ” ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ
Yusuf Kızıl
Yusuf Kızıl
DUYGULANMAMAK ELDE DEĞİL
Dr. Ömer Faruk Atan
Dr. Ömer Faruk Atan
MİRAÇLA GELEN HEDİYE, NAMAZ
Uzm. Psikolog Gülizar Şehitoğlu
Uzm. Psikolog Gülizar Şehitoğlu
AİLE İÇİ İLETİŞİMDE KİLİT NOKTALAR
Zeynep Nisa KAŞKIR
Zeynep Nisa KAŞKIR
Gecikmiş Hoşgörü Sahipleri
İsmail YILDIRIM
İsmail YILDIRIM
MEHMET AKİF ERSOY MİLLİ-MANEVİ DEĞERLERİMİZDEN BİRİDİR
Yavuz Selim Bayraktar
Yavuz Selim Bayraktar
GENÇLİĞİN MECLİSİ SOSYAL MEDYA!
Vedat Baykay
Vedat Baykay
BALTALI HANO GERÇEK Mİ!?
F.Zeynep EROL
F.Zeynep EROL
İYİ GÜN İÇİN DE DOST LAZIM
Erhan BİLİCAN
Erhan BİLİCAN
HASTANELERDE SEZARYEN ÇILGINLIĞI
ORHAN GÜNEŞ
ORHAN GÜNEŞ
DELİKANLI ŞEMPANZE ROMEO
METİN AYDIN
METİN AYDIN
GAZOZUNA!...
Serkan Arslan
Serkan Arslan
SAĞLIKLI OLMAK İÇİN ÖNERİLER
Arif AĞIRBAŞ
Arif AĞIRBAŞ
Yeni Neslin Çanakkale Savaşı Hakkında Bilmesi Gerekenler
Tolga Bahadır Şimşek
Tolga Bahadır Şimşek
DÖNEM SONU ENVANTERİ
ÖZDEN SUVAT
ÖZDEN SUVAT
İNEGÖLSPOR DOLUDİZGİN
Mehmet YURDAKUL
Mehmet YURDAKUL
YAZAR ADEM ÖZBAY İLE ‘YAZARLIK´ SÖYLEŞİ
Cihat Sevinç
Cihat Sevinç
PERDENİN ARKASINDA NE VAR
Emre Türk
Emre Türk
Gül Bahçesine Giren Gül Kokar
Yasemin Bağoğlu
Yasemin Bağoğlu
MEDYA VE ALGI YÖNETİMİ
Enes Kara
Enes Kara
SOSYAL MEDYA VE NAZAR DEĞMESİ
Latif Sobot
Latif Sobot
KÂBE´DE Kİ GENÇLER BİZİZ
Ferit AYBAR
Ferit AYBAR
BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA ...
Şevket BOYRAT
Şevket BOYRAT
İLGİSİZLİK SEVGİ VE DOSTLUKLARI YOK EDER
Orhan Atan
Orhan Atan
TOKAT´TA GAZOZUNA MAÇTA 3 PUAN İNEGÖLSPOR´UN
Sadullah Organ
Sadullah Organ
GEÇ GELEN GÜZEL GALİBİYET
Oya BİÇİCİ
Oya BİÇİCİ
HAFIZAMIZ OLMASAYDI…..
Ziya Polat
Ziya Polat
KAPİTALİZM´İN ÜVEY EVLADI ZORUNLU SİGORTA
Ergün ÇAĞLAR
Ergün ÇAĞLAR
BİR REFERANDUM´DAN KISA ÖZET
Dursun Öztürkoğlu
Dursun Öztürkoğlu
MEDENİYETLER ÇATIŞMASI
 Bülent Levent
Bülent Levent
ÜNİVERSİTELİLERİN İŞ BULAMAMA, İŞVERENLERİN PERSONEL BULAMAMA KAYGISI
bekir hamlakay
bekir hamlakay
Doğaseverlerin ‘Kar’ Keyfi
DOLAR
4.0668
EURO
4.9503
Bursa Hava Durumu
Bugün
Güneşli
30°
11°
Cuma
Bulutlu
28°
13°
Cumartesi
Parçalı bulutlu
25°
14°
Pazar
Fırtına
27°
12°
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bursa için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:32 08:17 13:16 15:39 17:58 19:30