KELİME-İ TEVHİD - KELİME-İ ŞEHÂDET VE İMAN ESASLARI
KELİME-İ TEVHİD - KELİME-İ ŞEHÂDET VE İMAN ESASLARI
Tarih: 12.8.2016 09:31:11
Şevket BOYRAT

Tevhit Nedir?

Tevhit, Allah´ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir olarak kabul etmektir. Ancak İslamiyet´teki tevhit anlayışı, imanın altı şartının bir özeti olarak görüldüğü için, Hz. Muhammed (s.a.v.)´in son peygamber olma inancıyla birlikte mütalaa edilir.

Bilindiği gibi kelime-i tevhit şöyledir: “la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. (Allah´tan başka tanrı yoktur, Hz. Muhammed, Allah´ın resulüdür.)”

Kelime-i şehadet imanın altı şartının özetidir. Kelime-i Tevhid, Kelime-i şehadetin özetidir.Lailaheillallah ise, kelime-i tevhidin özetidir.

İman Etmek İle Kelime-i Şehadet Getirmek Arasında Ne Fark Vardır?

Kelime-i şehadette imanın ilk şartı olan Allah´a iman ile imanın dördüncü şartı olan peygamberlere imanın son halkası olan Hz. Muhammed (s.a.v.)´e iman bulunmaktadır. Bunlar imanın şartlarının özetidir. 

İmanın şartları, “Amentü (ben iman ettim), diye; kelime-i şehadet ise, “Eşhedü (tanıklık ederim), diye başlar. İnsan kalbiyle iman eder, kalbiyle iman ettiği şeyleri ise diliyle ikrar eder (söyler). İman ettiğini diliyle söylemek, Müslüman olmanın şartlarındandır. İslam´ın beş şartı da davranışlardan oluşur. Kişi, iman ettiğini söyleyip, mü´min olduğunu insanlara duyurmak suretiyle ortaya bir davranış koymuş olur.

Kişi, inanarak mü´min olur; inandığını söyleyerek ise, Müslümanlığın şartlarında birincisini yerine getirmiş olur.

Peki, buna niçin ihtiyaç vardır?

Müslüman Sayılmak İçin, Neden Başkalarının Duyacağı Şekilde Kelime-i Şehadet Getirmek Gerekir?

Buna, kulun öteki Müslümanlar arasında, Müslüman muamelesi görmesi için ihtiyaç vardır. Müslüman olan kişinin öldükten sonra da mü´mi muamelesi görüp cenaze namazının kılınması ve Müslüman mezarlığına gömülmesi için de buna ihtiyaç vardır.

Kelime-i Şehadet´in Eşhedü (Tanıklık Ederim) Diye Başlamasının Sebebi Nedir?

İnanılan şeylerin (mefhumların) özellikleri, görülmemeleri (gayb olmaları)dır. Allah da, mü´minleri bu özellikleriyle anlatır: “(Onlar) gabya iman ederler…”(2. Bakara–3) Buradaki “gabya iman”, iman esaslarını ifade etmektedir.(DİB Türkçe Meal ve Tefsir) Gayb ise, imanın şartlarının ortak özelliğidir.

Kelime-i şehadette zikredilen iman esaslarının, gayb olma yönleri şöyledir:

1. Allah´ın kudretini ve bazı sıfatlarını yarattığı şeylerde müşahede ederiz; ancak zatını göremeyiz. Hz. Musa´nın da istemesine rağmen Allah´ı göremediğini

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile diğer peygamberler yaşadıkları dönemde görülmüşlerdir; ancak onlara, Allah tarafından peygamberlik görevi verildiği kimse tarafından görülmemiştir. İnsanlar, peygamberlere kendilerinin haber vermeleri ve mucize göstermeleri neticesinde inanmışlardır.

Gerçekten iman etmiş olmak için, gayb olan iman esaslarına, görmüş gibi inanmamız gerekir. Bunun için kelime-i şehadet, “Eşhedü (tanıklık ederim) diye başlar. Eşhedü (tanıklık ederim) diyen kişinin, imanında hiçbir şüphe yoktur; çünkü görmüş gibi inanmaktadır.

Sayısız lütuf ve ikramlara mazhar kılınmasıyla seçkin kılınan insan, aynı zamanda nimetlerin sahibine bağlılığını ispat etmekle yükümlü kılınmıştır. Kısa ve öz ifadesiyle kulluk olarak adlandırılan bu yükümlülüğün yerine getirilmesiyle insanlar için öngörülen takva anlayışı ortaya çıkar. "O kitap (Kur´an),... müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar" (Bakara, 1/2-3) ilahi fermanı; sahih bir imanın varlığını salih amelin himaye ve gözetiminde sürdürebileceğine; İlahi buyrukların ancak böylesi bir hayat anlayışına sahip olanlara yol gösterici olabileceğine işaret etmektedir.

İman esaslarının özünde varlığın görünmeyen ama hissedilen gerçek sahibini tanıma inceliği vardır; Meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve hayır ve şerrin Allah´ın takdiri ile gerçekleşeceğini benimseme ancak Allah´ın birliğine iman etmekle anlam ifade edebilir. Bu nedenle marifetullah yani Allah´ı tanıma iman için şart koşulmuştur.

İnsan, imtihan dünyasında iman etmede Allah´tan gelen saygınlığın gereği olarak muhayyer bırakılmış ancak İlahi merhamet gereği ona ısrarla iman etmesi gerektiği telkin edilmiş, bu davete icabet etmesi halinde nimetlerle mükafatlandırılacağı, ilgisiz ve kayıtsız kalması durumunda cehennem ve azabı ile cezalandırılacağı  bildirilmiştir. Gönülde Allah´a karşı beslenen huşu yani sevgi ve saygıdan doğan istek ve coşkuyla aklı ve bütün varlığı Allah´a teslim etme fedakarlığı emredilmiştir. Kur´an´da Allah´ın, peygamberinin ve Allah yolunda çalışmanın, dünyalık bütün sevgilerin üstünde olması gerektiği ile ilgili tembihin yapılmış olması da bu sebepledir. Bu konudaki zafiyetin iletişimdeki kopukluğa dolayısıyla gönül bağının zayıflamasına sebep olacağı bilinmelidir.

İmanı sevdiren ve inkârı da çirkin gösteren Allah olmakla birlikte akıllarını kullanmayanların bu nimete erişmeleri imkân bulmaz, kötü bir azaba da müstâhak olurlar. İlahi buyruk ve yasaklarına minnet anlayışı ile daha açık bir ifadeyle Allah´ın ihtiyacı varmış anlayışı ile yaklaşmak, her bakımdan bulunması gereken fedakârlık zeminindeki Allah kul ilişkisine zarar verir, belki de onu ortadan kaldırır.

İman sözlük manasına uygun olarak Allah´a güvenmeyi ve Hz. Peygamber (sav)´in Allah tarafından haber verdiği kesin olarak belli olan şeylerin doğru olduğuna tereddütsüz  inanmayı, bunların hak ve doğru olduğunu içtenlikle onaylamayı ve itiraf etmeyi gerektirir. iman esaslarının tamamını ihtiva etmesi cihetiyle Kelime-i tevhidin kısa ve veciz ifadesi de bu içtenliğin ifadesidir.

Allah´a iman; Allah´ı birliğinde, yaratmasında, yaşatmasında, rızık vermesinde ve besleyip büyütmesinde yalnız olduğunu, O´ndan başka ibadete layık ilah ve mabut bulunmadığını, bütün kemal sıfatlarla nitelenmiş ve noksan sıfatlardan uzak olduğunu benimsemeyi gerektirir. Gözle görülemeyen aşkın varlığı, kendine has zati, subuti, selbi, haberi ve fiili sıfatlarıyla tanımak onu gönülden benimsemenin esas koşuludur.

Meleklerin, yemeyen içmeyen, erkeklik ve dişilikleri bulunmayan, yorulmayan ve uyumayan, gençlik ve yaşlılıkları olmayan, Allah´a isyân etmeyen, her zaman Allah´a itaat eden ve ondan korkan, latif, nurani ve ruhanî varlıklar oldukları da kabullenilmelidir.
Allah Teâlâ ilk insandan beri her topluma, dinin ilkelerini yaşam tarzı halinde insanlara öğretmek için özü, sözü ve davranışları dosdoğru, güvenilir, üstün akıl ve zekaya sahip, günahtan masun bir peygamber ve kitap göndererek  dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını göstermiş olduğunu, son ilahi mesaj Kur´an ile gönderilen Hz. Muhammed (sav)´in son peygamber olduğunu beyan eden ilahi ifadelere kulak verilmeli, itaat edilmelidir.

Hayat sahnesindeki her zerre tasarrufa karşılık verilecek bir günün varlığına kesin iman, bütün peygamberlerin üzerinde durdukları ortak hususlardandır. Kur´an ve sünnet ahiretteki hesabın dünyadayken kolaylaştırılması ve hesap gününden sonra gerçekleşecek olan ebedi hayatın mutluluğunun kazanılması için telkinlerde bulunur.

Meydana gelen her şeyin vuku bulmadan önce Allah´ın ezeli ilminde mevcut olduğuna inanmak bu doğrultuda en iyiyi yapmaya çalışmak  hayata şekil veren ve bütün gelecek kaygılarından uzaklaştıran önemli ilkedir.

Bütün peygamberlerin yaşam tarzı olarak tebliğ ettikleri iman esaslarına bütün olarak şirke bulaştırmadan, tevhit esası üzerine tereddütsüz ve hayattan ümit kesmeden önce iman edilmesi; teslimiyetin gerçekleşmesinde, bu doğrultuda davranış sergilenebilmesinde ve bunların salih amel olarak değer bulmasında zorunluluk arzeder. Zira tereddüdün varlığı kesin kabule dayanan imanla bağdaşamaz.

Küfre Düşmenin Sebepleri Nelerdir?

Küfre düşmenin tek bir sebebi vardır; o da inkârdır. İmanın şartları bir bütündür, bölünme kabul etmezler. İmanın şartlarından birini veya birinin bir kısmını, sözgelimi bir ayeti inkâr eden kâfir olur. İnkâr, direk olabileceği gibi dolaylı da olur. İlahi bir emri yerinde görmemek ve onu alaya almak da bir çeşit inkârdır.

Mesela bir kişi, beş vakit namazı kabul edip, Allah tarafından emredildiğine inandığı halde; Allah´ın böyle bir ibadeti emretmekle hata ettiğini, yerinde bir emir vermediğini söylerse küfre girer. Böyle düşünen kişi, Allah´ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu inkâr etmiş olur ve küfre girer. Mütevatir hadisleri inkâr eden kişi de, küfre girer. Çünkü mütevatir hadis, sübutu (varlığı)  kati (kesin) olan bir delildir. Mütevatir olmayan yani haber-i vahid olan sahih hadisleri inkâr eden kâfir olmaz.

Hakiki imanın en önemli faydası dünyada huzur ve mutluluk ahirette de eşsiz ve benzersiz ödüllerdir. Gerçek değeriyle imanın yerleşemediği gönüllerin cezası ise acıklı azaptır.

                                                                                      Şevket BOYRAT

                                                                              Çeltikçi Mah. Camii İmam Hatibi

Anahtar Kelimeler: KELİME, TEVHİD, KELİME, İMAN, ESASLARI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
TEVBE VE DUA (28 Nisan 2017 - Cuma)
İSRA VE MİRAÇ KANDİLİ (2) (23 Nisan 2017 - Pazar)
İSRA VE MİRAÇ KANDİLİ (21 Nisan 2017 - Cuma)
İSLÂM´IN ENGELLİLERE BAKIŞI (14 Nisan 2017 - Cuma)
KUTLU ZAMAN DİLİMİ ÜÇ AYLAR (07 Nisan 2017 - Cuma)
KANDİLLER GEÇİTİ ÜÇ AYLAR (31 Mart 2017 - Cuma)
KANDİLLER GEÇİTİ ÜÇ AYLAR (30 Mart 2017 - Perşembe)
HELÂL VE HARAM BİLİNCİ (03 Mart 2017 - Cuma)
HELÂL VE HARAM BİLİNCİ (03 Mart 2017 - Cuma)
ALLAH´IN KUTLU ELÇİLERİNE SAYGI (17 Şubat 2017 - Cuma)
OKUMANIN FAYDALARI (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
NEDEN DİNDAR OLMALIYIZ? (06 Ocak 2017 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (30 Aralık 2016 - Cuma)
MUTLU OLMANIN YOLLARI VE ALTIN KURALLARI (16 Aralık 2016 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (09 Aralık 2016 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (02 Aralık 2016 - Cuma)
UMRE YOLCULUĞUNA HAZIRLIK (18 Kasım 2016 - Cuma)
KİTAP OKUMAK VE YARARLARI (21 Ekim 2016 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (18 Ekim 2016 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (17 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (12 Ekim 2016 - Çarşamba)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (11 Ekim 2016 - Salı)
HİCRETİN SAFHALARI (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUHARREM AYINI DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANILIR? (06 Ekim 2016 - Perşembe)
OKUMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ? (04 Ekim 2016 - Salı)
Hicrî yeni yıl ve hicretin önemi (30 Eylül 2016 - Cuma)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
HALİS NİYET, DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK (26 Ağustos 2016 - Cuma)
VATAN VE MİLLET SEVDASI (29 Temmuz 2016 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (15 Temmuz 2016 - Cuma)
KADİR GECESİ VE KUR´AN (02 Temmuz 2016 - Cumartesi)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (01 Temmuz 2016 - Cuma)
FITIR SADAKASI VE ORUÇ FİDYESİ (30 Haziran 2016 - Perşembe)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (28 Haziran 2016 - Salı)
İSRAF VE SAVURGANLIK (27 Haziran 2016 - Pazartesi)
-ÎSAR- BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (25 Haziran 2016 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (24 Haziran 2016 - Cuma)
SADAKANIN KABULÜ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR (23 Haziran 2016 - Perşembe)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (22 Haziran 2016 - Çarşamba)
KUR´AN OKUMAYI BİLMEYEN KALMASIN! (21 Haziran 2016 - Salı)
RAMAZAN AYI BEREKETİ VE İSRAF (18 Haziran 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN , ORUÇ AYIDIR (17 Haziran 2016 - Cuma)
ÇOCUKLARA ORUÇ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK (16 Haziran 2016 - Perşembe)
KUR´AN-I NASIL OKUMALIYIZ (15 Haziran 2016 - Çarşamba)
KUR´ANI-I KERİM´İN FAZİLETİ (14 Haziran 2016 - Salı)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ (09 Haziran 2016 - Perşembe)
İSTANBUL´UN FETHİ VE GENÇLİK (27 Mayıs 2016 - Cuma)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ (20 Mayıs 2016 - Cuma)
DİN NASİHATTİR (13 Mayıs 2016 - Cuma)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ (03 Mayıs 2016 - Salı)
TEVHİD OLMADAN VAHDET OLMAZ (13 Nisan 2016 - Çarşamba)
TEVHİD İLE GELEN VAHDET (12 Nisan 2016 - Salı)
ALLAH İÇİN SEVMEK VE RİYAKÂRLIK (01 Nisan 2016 - Cuma)
SAHABE ŞUURU VE SAMİMİYETİ (11 Mart 2016 - Cuma)
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHANDIR (26 Şubat 2016 - Cuma)
ZOR GÜNLERDE SABRETMENİN ÖNEMİ (19 Şubat 2016 - Cuma)
NAMAZ KILMAK VE HUZUR BULMAK (05 Şubat 2016 - Cuma)
NAMAZ KILALIM HUZUR BULALIM (29 Ocak 2016 - Cuma)
HAYDİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER! (22 Ocak 2016 - Cuma)
HZ. PEYGAMBER VE GENÇLİK (01 Ocak 2016 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (31 Aralık 2015 - Perşembe)
HZ. MEVLÂNA´DA SEVGİ VE HOŞGÖRÜ (28 Aralık 2015 - Pazartesi)
ALLAH ZALİMLERİ SEVMEZ (25 Aralık 2015 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (18 Aralık 2015 - Cuma)
EŞLERİN KARŞILIKLI SORUMLULUKLARI (27 Kasım 2015 - Cuma)
UMRE YOLCULUĞU (16 Kasım 2015 - Pazartesi)
NAMAZ VE HUZURA YOLCULUK (30 Ekim 2015 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (28 Ekim 2015 - Çarşamba)
HİCRETİN SAFHALARI (27 Ekim 2015 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (26 Ekim 2015 - Pazartesi)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (22 Ekim 2015 - Perşembe)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (19 Ekim 2015 - Pazartesi)
NAMAZ İLE İLGİLİ BAZI AYET VE HADİSLER (17 Ekim 2015 - Cumartesi)
CAMİLERİ DOLDURALIM, NAMAZLA ARINALIM! (12 Ekim 2015 - Pazartesi)
CAMİLERİN MADDİ VE MANEVİ İMARI (02 Ekim 2015 - Cuma)
KURBAN BAYRAMI VE DİNİ GÖREVLERİMİZ (22 Eylül 2015 - Salı)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (22 Eylül 2015 - Salı)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (14 Ağustos 2015 - Cuma)
RIZIK VE ÇALIŞMAK (07 Ağustos 2015 - Cuma)
TOPLUMDA HUZURUN KORUNMASI (04 Ağustos 2015 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMI (16 Temmuz 2015 - Perşembe)
KADİR GECESİNİN FAZİLETİ (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
İSLÂM´DA CAN, MAL VE İŞ GÜVENLİĞİ (11 Temmuz 2015 - Cumartesi)
YETİMLERE SAHİP ÇIKMAK (08 Temmuz 2015 - Çarşamba)
ZEKÂT ALLAH´IN EMRİDİR (07 Temmuz 2015 - Salı)
ZEKÂT VE FITIR SADAKASI (03 Temmuz 2015 - Cuma)
HASTALARI ZİYARET, BİLİM VE DUA İLE TEDAVİ (01 Temmuz 2015 - Çarşamba)
ORUÇ VE TAKVA (27 Haziran 2015 - Cumartesi)
RAMAZAN AYI VE KUR´AN (26 Haziran 2015 - Cuma)
KUR´AN-I ANLAMAK VE YAŞAMAK (24 Haziran 2015 - Çarşamba)
CANA KIYMAK HARAMDIR (23 Haziran 2015 - Salı)
ÇOCUKLARIMIZI KUR´AN´LA BULUŞTURALIM (22 Haziran 2015 - Pazartesi)
RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (18 Haziran 2015 - Perşembe)
MÜBAREK RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ ???? (01 Haziran 2015 - Pazartesi)
İSTANBUL’UN FETHİ VE GENÇLİK (29 Mayıs 2015 - Cuma)
İNTİHAR EN BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR (22 Mayıs 2015 - Cuma)
iSRA VE MiRAÇ OLAYI (15 Mayıs 2015 - Cuma)
ANA-BABA HAKKI VE ÖNEMİ (08 Mayıs 2015 - Cuma)
HOŞGÖRÜ VE İNSAN SEVGİSİ (01 Mayıs 2015 - Cuma)
HALİMİZİ HOŞ GÖR YA RASULALLAH (21 Nisan 2015 - Salı)
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ VE BİLİNCİ (20 Nisan 2015 - Pazartesi)
BİRLİKTE YAŞAYABİLMEK ERDEMDİR (18 Nisan 2015 - Cumartesi)
BİRLİKTE YAŞAMAK VE HOŞGÖRÜ (16 Nisan 2015 - Perşembe)
BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ (15 Nisan 2015 - Çarşamba)
BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI VE HUKUKU (13 Nisan 2015 - Pazartesi)
DÜNDEN DEVAM (20 Mart 2015 - Cuma)
ÇANAKKALE ZAFERİ VE MİLLİ BİRLİK (18 Mart 2015 - Çarşamba)
KUL HAKKININ ÖNEMİ (06 Mart 2015 - Cuma)
KiBiRLi OLMANIN AFETLERi VE KARUN (27 Şubat 2015 - Cuma)
GIYBETİN KAYNAĞI VE KORUNMA YOLLARI (13 Şubat 2015 - Cuma)
GIYBET ETMEK HARAMDIR (06 Şubat 2015 - Cuma)
HUZURLU AİLE, HUZURLU HAYAT (16 Ocak 2015 - Cuma)
GEÇMİŞİN MUHASEBESİ VE YENİ YIL (01 Ocak 2015 - Perşembe)
GENÇLİK VE ZARARLI ALIŞKANLIKLAR (19 Aralık 2014 - Cuma)
İLİM İLE AMEL ETMEK VE HZ. ALİ (R.A) (05 Aralık 2014 - Cuma)
İLMİN KAPISI VE HZ. ALİ (R.A) (28 Kasım 2014 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (21 Kasım 2014 - Cuma)
HİCRETİN SAFHALARI (14 Kasım 2014 - Cuma)
MUHARREM AYINI DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER (01 Kasım 2014 - Cumartesi)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (27 Ekim 2014 - Pazartesi)
İSLÂM’DA GENÇLİĞİN ÖNEMİ (23 Ekim 2014 - Perşembe)
İSLÂM VE GENÇLİK (23 Ekim 2014 - Perşembe)
GENÇLİK VE DEPRESYON (21 Ekim 2014 - Salı)
KURBAN VE BAYRAM (21 Ekim 2014 - Salı)
Gençlik ve Kuşak Çatışması (16 Ekim 2014 - Perşembe)
KUR’AN OKUMAYI BİLMEYEN KALMASIN! (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GENÇLİK VE CAMİ BULUŞMASI (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM HİZMETİ (29 Eylül 2014 - Pazartesi)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN iBADETi (26 Eylül 2014 - Cuma)
HACC’IN GEÇERLi OLMASININ ŞARTLARI (12 Eylül 2014 - Cuma)
HZ.PEYGAMBER VE iNSAN ONURU (29 Ağustos 2014 - Cuma)
BÜTÜN CANLILARA MERHAMET ETMEK (22 Ağustos 2014 - Cuma)
MAZLUMUN SESİ OLMAK (08 Ağustos 2014 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (05 Ağustos 2014 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMINI ANLAMAK VE YAŞAMAK (26 Temmuz 2014 - Cumartesi)
KUR’AN-I NASIL OKUMALIYIZ? (24 Temmuz 2014 - Perşembe)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (23 Temmuz 2014 - Çarşamba)
KADİR GECESİ VE KUR’AN (22 Temmuz 2014 - Salı)
KUR’AN-I KERİM’İN FAZiLETi (21 Temmuz 2014 - Pazartesi)
ZULÜM ve HAKSIZLIK (19 Temmuz 2014 - Cumartesi)
RAMAZAN AYI VE KUR’AN (18 Temmuz 2014 - Cuma)
iSRAF VE SAVURGANLIK (17 Temmuz 2014 - Perşembe)
ÎSAR: BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (16 Temmuz 2014 - Çarşamba)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR. (14 Temmuz 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (11 Temmuz 2014 - Cuma)
TERAVİH NAMAZININ KILINIŞI (08 Temmuz 2014 - Salı)
RAMAZAN GECELERİNİN İHYASI (07 Temmuz 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN, ORUÇ AYIDIR (04 Temmuz 2014 - Cuma)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(4) (02 Temmuz 2014 - Çarşamba)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(3) (01 Temmuz 2014 - Salı)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(2) (30 Haziran 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(1) (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ (12 Haziran 2014 - Perşembe)
TOPLUMUN YAPISI VE HUZURUN KORUNMASI (06 Haziran 2014 - Cuma)
“FETiH RUHU VE GENÇLiK” (03 Haziran 2014 - Salı)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ-1 (24 Mayıs 2014 - Cumartesi)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ (23 Mayıs 2014 - Cuma)
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE REGAİB KANDİLİ (01 Mayıs 2014 - Perşembe)
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE REGAİB KANDİLİ (30 Nisan 2014 - Çarşamba)
DUA, İBADETİN ÖZÜDÜR (25 Nisan 2014 - Cuma)
PEYGAMBER SEVDALISI OLMAK (19 Nisan 2014 - Cumartesi)
HZ. PEYGAMBERi SEVMEK VE SAMiMiYET (18 Nisan 2014 - Cuma)
ALLAH’A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (11 Nisan 2014 - Cuma)
iMANI MUHAFAZA ETMEK (04 Nisan 2014 - Cuma)
ADABI MUAŞERET KURALLARI VE ÖNEMİ (28 Mart 2014 - Cuma)
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI (2) (21 Mart 2014 - Cuma)
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI (1) (14 Mart 2014 - Cuma)
İLGİSİZLİK SEVGİ VE DOSTLUKLARI YOK EDER (24 Şubat 2014 - Pazartesi)
SEVGİNİN ÖZÜ iHLAS VE SAMiMiYETTiR (14 Şubat 2014 - Cuma)
NEFiS MUHASEBESi VE YENi YIL (31 Aralık 2013 - Salı)
SONSUZ HAYATA YOLCULUK VE HAZIRLIK (27 Aralık 2013 - Cuma)
HOŞGÖRÜ ve İNSAN SEVGİSİ (13 Aralık 2013 - Cuma)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (08 Kasım 2013 - Cuma)
AİLE HAYATI VE MUTLULUK (01 Kasım 2013 - Cuma)
KURBAN İBADETİ VE BAYRAM (24 Ekim 2013 - Perşembe)
İBADET AMACIYLA YAPILAN İLK MABET KÂBE (07 Ekim 2013 - Pazartesi)
CAMİ VE KADIN BULUŞMASI (04 Ekim 2013 - Cuma)
CAMİ, CEMAAT VE TOPLUM ŞUURU (03 Ekim 2013 - Perşembe)
CAMİ KÜLTÜRÜ VE İNSANLIK ONURU (02 Ekim 2013 - Çarşamba)
CAMİLERİN MADDİ VE MANEVİ İMARI (01 Ekim 2013 - Salı)
İMAN VE SALİH AMEL (20 Eylül 2013 - Cuma)
CAHİLİYE DÖNEMİ VE ASR-I SAADET (13 Eylül 2013 - Cuma)
HAYRA KOŞMAK VE HAYIRDA YARIŞMAK (06 Eylül 2013 - Cuma)
Sayfa:
DOLAR
3.5504
EURO
3.8744
ALTIN
0
BIST
0
 
Bursa Hava Durumu
Bugün
Güneşli
28°
Pazar
Bulutlu
25°
15°
Pazartesi
Fırtına
22°
13°
Salı
Fırtına
21°
10°
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bursa için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
04:05 05:57 13:11 17:01 20:07 21:45