MEVLİD KANDİLİ VE PEYGAMBERİMİZİN GÜZEL AHLÂKI
MEVLİD KANDİLİ VE PEYGAMBERİMİZİN GÜZEL AHLÂKI
Tarih: 12.12.2016 13:00:01
Şevket BOYRAT
İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav);  571 yılında kameri aylardan Rebi´ül- evvel ayının 12. gecesi pazartesi günü sabaha karşı Mekke´de  doğmuştur. Bu olay Kur´an-i Kerimin Saf suresi dokuzuncu Ayet-i Kerimesi ile şöyle müjdeleniyordu. “O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.”

O´nun gönderilişi, Yüce Allah´ın [Azze ve Celle] insanlığa merhametinin bir tecellisi idi. Yüce Allah [Azze ve Celle]; “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya/107) buyurarak O´nun bir rahmet Peygamberi olduğunu haber veriyordu.

Bu durumu Merhum Süleyman Çelebi şu dizeleri ile anlatıyor:

“Doğdu ol saatte ol Sultan-ı Din,

Nura gark oldu semavat´u zemin.”

“Sen, dünyamıza hoş geldin Ey Nebi.”

Salât ve selamlar sana olsun.

Bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” denir.   Babası Abdullah, annesi âminedir.. Babası onun doğumundan iki ay kadar önce vefat ettiğinden biricik oğlunu görememiştir. Peygamberimiz altı yaşında iken de annesi vefat etmiştir. Sekiz yaşında da dedesi Abdülmuttalip Hazretleri de vefat etmiştir. Daha sonra ona amcası Ebu Talip sahip çıkmış ve büyütmüştür.

Bu gece hepimiz için bayram gecesidir. Çünkü ortaçağın insanlık üzerine çökmüş kâbusu, içleri karartan bulutları bu gece dağılıp yok olmuş, karanlıklar parçalanarak yerlerini bu gece aydınlığa bırakmıştır. Bu gece Kabe´de tapılmakta olan cansız putların çoğunun baş aşağı devrildiği görüldü. Aynı gece Kisra sarayının beşik gibi sallanıp on dört balkonunun parçalanıp yerlere düştüğü öğrenildi. Sava´da mukaddes tanınan gölün suyunun çekilip gittiği görüldü. Bin senedir yakılan ve söndürülmeyen mecusi ateşinin sönüverdiği müşahede edildi. Bin yıldan beri kurumuş olan Semâve deresinin sularının taştığı görülmüştür. Bütün bunlar işaret ve alamettir ki, yeni dünyaya gelen kişi ateşe tapmayı, puta tapmayı kaldırıp, Fars saltanatını parçalayarak Allah´ın izni olmadan kutsal tanınan şeylerin kutsallığını ortadan kaldıracaktır. Gerçekten de  O´nun doğması ile bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehalet ve küfür ateşi sönmüş, putperestlik yıkılmış, zulüm baskısı sona ermiştir. Vahşet için, cehalet için, insanlık dışı davranışlar için , kız çoçuklarını diri diri toprağa gömen anlayışlar ve vahşi gelenekler için, haklarından ve haysiyetlerinden uzaklaştırılan kadınlar için, hak ve adalet mefhumları için bu gece bir dönüm noktası olmuştur. Bu gece kadınların esaret zincirleri parça parça olmuş, kişiliklerine, hak, hürriyet ve haysiyetlerine yeniden kavuşmuşlardır. Bâtılın, maddi ve manevi her çeşit putların ve taassubun yıkılışı bu geceye rastlar. Mevlid-i şerifin yazarı Süleyman Çelebi´nin; “ Yaradılmış cümle alem şâduman / Gam gidup âlem yeniden buldu can” diye anlattığı, alemin yeniden can bulduğu ve alemlerin Muhammed Mustafa (sav)´e kavuştuğu gecedir.

Günümüz dünyasında yaşadığımız olaylar da bir kez daha ispat ediyor ki, tüm insanlığın Hz. Muhammed  [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]Efendimizi anlamaya ve insanlığa hediye ettiği Muhammedî sevgi ile bezenmeye ihtiyacı var.

İnsanoğlu, kargaşanın, kavganın, zulmün, adaletsizliğin, cehaletin kol gezdiği bir zamanda O´nun barışa, huzura, adalete, ilme ve irfana çağrısına bir kez daha kulak vermeli, eşkiyayı evliya yapan sesine çağlar sonrasından kulak kabartmalı ve bu sesi bir kez daha dinlemelidir.

Unutulmamalı ki, Hz. Peygamber´in [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] ümmetinden olmak ayrı bir bahtiyarlıktır. Bu kutlu gün ve geceler vesilesiyle Allah´a [Azze ve Celle] imanımızı, Peygamberimize [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] sevgi ve bağlılığımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. O´nun getirdiği ilahî emir ve yasaklara ne kadar tabi olduğumuzun vicdani muhasebesini yapmalıyız. Çünkü bugün, toplum olarak O´nu anlamaya, anlatmaya her şeyden daha çok muhtacız.

Mevlid kandilleri, Hz. Peygambere olan sevgimizin pekiştirileceği, bu anlayış ve inançla birbirimize karşı olan kardeşlik duygularının güç kazanacağı geceler ve zaman dilimleridir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz, beni ana- babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz..” (Tecrid-i sarih terc.1/31, hadis no:14)  Allah Resulü´nün bu uyarsı üzerinde biraz durmamız gerekir. Bundan, O´nu çok sevmemize ihtiyacı olduğu sonucunu çıkarmak yanlış olur. Hayatını incelediğimiz zaman görürüz ki, O´nun bu uyarısı, bizim mutluluğumuzun, kendisini çok sevmemize bağlı olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. O sevilecek ki sevgilerin en yücesi olan Allah sevgisine ulaşılabilsin. O sevilmedikçe örnek kişiliğinden yararlanmak mümkün olmayacak, dolayısıyla en yüce sevgiye ulaşmakta imkansızlaşacaktır. Nitekim yüce Allah Kur´an-ı kerim´de: “Rasülüm de ki; Eğer Allah´ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” ( Al-i İmran,31) buyurmuştur.  Bu ayet ve hadisi şeriften anlaşıldığı gibi Allah sevgisine giden yol, Allah Resulü´nün sevgisinden geçmektedir. Bu sevgi sözde kalmayacak, O´nun güzel ahlakı benimsenecek, bu sevgiye aykırı olan davranışlardan sakınılacaktır. Yalan söylenmeyecek, hile yapılmayacak, kimsenin ırzına, namusuna, malına ve canına göz dikilmeyecektir. İhtikâr ve karaborsacılık yapılmayacaktır. Piyasaya hileli mal sürülmeyecektir. Özellikle ihracat yapanlarımız, yabancılara karşı milli itibarımıza gölge düşürecek hilelerden ve hatta dikkatsizliklerden sakınacaklardır. Boğazımızdan geçen her lokmanın helâli  ve haramı mutlaka ayıklanacaktır. İsraftan sakınılacak, milletin malı kullanılırken ona zarar verilmeyecektir. Birbirimizin kusurları araştırılmayacak, dedikodu yapılmayacak, gıybet edilmeyecektir. İftira yoluna hiçbir zaman başvurulmayacaktır. Düşünce ve kanatlarından dolayı hiçbir kimse kınanmayacak, bütün davranışlarımıza islâm´ın telkin ettiği hoşgörü anlayışı hakim olacaktır. Devletimize, vatanımıza, milletimize, komşularımıza, aile fertlerine ve kendi kişiliğimize karşı olan görevlerimiz kusursuz bir şekilde yerine getirilecektir. Unutulmamalıdır ki; namazımız, orucumuz, haccımız gibi, Yüce Allah´a ve O´nun Resulü´ne olan sevgimiz;  “Müslümanlık güzel ahlaktır” prensibinin gereğidir.

Ahlak, kişinin tüm davranışlarına, sözlerine, işlerine, çevresiyle ilişkilerine yansır ve insanda yerleşik bir hal alır, huy haline gelir. Resul-i Ekrem Efendimizin ashaba ve ümmete örnek teşkil eden ahlakını haber verenlerden biri olan Abdullah İbni Amr der ki: Hz. Peygamber, davranışlarında ve sözünde aşırılıktan uzak durur, “Sizin en seçkin olanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır.” (Buhari, hadis no: 3559; Ahmed b. Hanbel,Müsned,II, 328) buyururdu. Buna benzer rivayetler birçok sahabeden rivayet edilir. Bir keresinde Hz. Peygamber: “Bana en sevimli olanlarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır.” buyurmuştu (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 328). Hz. Aişe validemiz de Peygamberimizin: “Sizin en hayırlı olanınız, aile çevresine karşı hayırlı olanınızdır. Ben, sizlerin aile çevresine karşı hayırlı olanınızım “ buyurduğunu haber verir (Tirmizi, hadis no: 3893) Peygamberimiz kendisine ilk vahiy geldiğinde korkup endişeye kapılmış ve evine gelerek ilk eşi Hz. Hatice annemize  kendisini örtmesini söylemiş, “Bana bir hal olmasından korktum” demişti. Hz. Hatice, eşini, onda var olan güzel hasletleri anarak şu sözlerle teselli etti: “ Sakın korkma, Allah´a yemin ederim ki Cenab-ı Hak seni utandırmaz. Çünkü sen yakın akrabanı koruyup kollar, onlarla ilişkini sürdürürsün; iş beceremeyen aciz kimselerin elinden tutar, işini üstlenirsin; yoksulu koruyup gözetirsin; misafire ikramda bulunursun; bir musibete, haksızlığa uğrayanlara yardım edersin.” (Buhari, hadis no: 3, 3392,3953, 39555-56-57)

            Hz. Hatice annemizin bu sözleri, Resul-i Ekrem (s.a.s)´in hayatının peygamberlik öncesi dönemindeki yaşantısı ve ahlakı hakkında bize önemli bilgiler sunmaktadır. Bu durum onun peygamberlikten önceki hayatının da son derece onurlu ve şerefli bir hayat olduğunu gösterir. Peygamberimizi, ahlakı ve güzel huyları açısından tarif edip anlatan birçok sahabi, onun ahlakça insanların en üstünü ve mükemmeli olduğuna vurgu yapma ihtiyacı hisseder. Eşi Hz. Âişe validemiz peygamberimizin ahlakı hakkında kendisine soru sorup bilgi edinmek isteyenlere: “Siz Kur´an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur´an idi” diye cevap verir. (Müslim, hadis no: 746; Ahmed b. Hanbel,VI, 54,95)  Peygamberimizin eşleri, onun aile içi davranışlarını en ince teferruatına kadar bize anlatır. Bu anlatımların her biri, onun üstün ahlaki niteliklerini ve onurlu örnek davranışını sergiler. Bir insanın aile içindeki büyüklüğü ve saygınlığı, bütün saygınlıkların üstünde gelir. Çünkü onun bütün zaaflarını en iyi bilen ailesidir. Bu yüzden dünyadaki birçok şöhret sahibi, ailesi içinde küçük ve etkisizdir. Hayatı bilinen büyükler içinde bunun belki de yegane istisnası Peygamber Efendimizdir.  Örnek alınması gereken onurlu bir hayat için bunun ne derece büyük önem ifade ettiği izahtan varestedir. Hz. Peygamber´in kendisini anlatan şu sözleri de, onun örnekliği, önderliği, üstün nitelikleriyle donandığı, fakat bunları övünmek için söylemediğini vurgulayan saygın duruşu hakkında bize birtakım temel ilkeler öğretmektedir: “ Ben kıyamet gününde  ademoğullarının seyidi/efendisiyim, övünmek yok! Livaül-hamd benim elimdedir, övünmek yok! O gün Adem (a.s)´dan başka bir peygamber yoktur ki benim sancağım altında olmasın. Ben ilk şefaat eden, ilk şefaat edilenim, övünmek yok! Ben tüm gönderilmiş Resullerin komutanı/en önde bulunanıyım, övünmek yok! Ben enbiyanın sonuncusuyum, övünmek yok! Ben şefaat edenlerin ve şefaat edilenlerin ilkiyim, övünmek yok!” (Celâlûddin es-Suyûti, el-Camiu´s-sağir,I, 413)

            Bizler, peygamberimizin hayatına bir baktığımız zaman altı özenle çizilmesi gereken şu önemli özelliklerin onda yerleşik bir hal aldığını görmekteyiz:  Her konuda doğru sözlü oluşu ve asla yalan konuşmaması, risaleti tebliğde, Müslümanların mallarını korumada, ahde vefada emin olması yani tam güvenilir oluşu; her işte ve herkese karşı adil oluşu; kadınlara ve küçük çocuklara karşı şefkat ve merhametinin daha öncelikli olması; aile bireylerine ve yakın akrabalarına karşı acıma ve şefkatinin, koruyup kollamasının eksiksiz oluşu; her zaman ümmetini düşünmesi ve insanların işlerini zorlaştırmayıp kolaylık yolunu tercih etmesi; ashabına düşkün olması ve onların işlerinin yolunda gitmesine, ihtiyaçlarının yerine getirilmesine olan özeni; canlı hayvanlar ve tabiata karşı olan merhameti; her türlü zorluğa, güçlüğe, bela ve musibete karşı sabır ve tahammül göstermesi; Allah´tan gelen her şeye razı olması; her halükârda Allah´a hamdetmesi; dünya malına düşkün olmayıp zühd yolunu tutması; her konuda ve herkese karşı tevazu sahibi oluşu; ashabın erkeklerine ve kadınlarına karşı, Allah´a davet ettiği insanlara karşı, harp esirlerine karşı, tüm canlılara karşı rıfk ile muamele etmesi; insanların en cömerdi olması, elinde avucunda ne varsa ihtiyaç sahiplerine vermesi, cesaret ve kahramanlığının önde oluşu, haya ve iffet duygusunun zirvede olması; her zaman vakarını muhafaza etmesi; her zaman güler yüzlü oluşu ve kızgınlığının, öfkesinin sadece Allah yolunda oluşu; mizahının ve şakasının ahlak kuralları içinde örneklik teşkil etmesi; ashabına, ümmetine muhabbetinin sınırsızlığı, onların başına gelen ve gelecek olan musibetlere hüzünlenmesi, kederlenmesi ve ağlaması; ibadetler başta olmak üzere bütün işlerde kolaylık yolunu tutması gibi.  Bütün bunlar, onun  kendi onurlu duruşu ve başkasının onurunu koruması açısından büyük önem taşımaktadır.

 Hz. Peygamber´in hem onur verici, hem onurlandırıcı bazı davranış ve tarzı hakkında birkaç misal, bizim için örneklik teşkil edecek niteliktedir. Peygamberimiz ashabına konuşacağı zaman muhakkak yüzünü onlara dönerek konuşurdu. Bu tavır, onun ashabına olan saygı ve sevgisinin eseridir. Oturduğu bir meclisten kalkacağı zaman Allah´a istiğfar eder, ondan af dilerdi. Kendisinin huzuruna bir heyet geldiğinde onları en güzel elbiseleriyle karşılardı. Ashabından biri ile karşılaştığında, karşısındaki yüzünü dönmeden Hz. Peygamber ondan yüzünü çevirmezdi. Karşılaştığında musafaha için elini tuttuğu ashabı onun elini bırakmadıkça, o elini çekmezdi. Ashabından bir toplulukla karşılaştığında onlarla musafaha yapamamışsa kendilerini selamlardı. Peygamberimizi gülmesi sadece tebessümden ibaretti. Kendisinden bir şey istendiğinde  varsa verir, yoksa “yok” demez sükut ederdi. Müslümanların zayıf ve fakirinin evlerine gelir, onlara misafir olur, hastalarını ziyaret eder, onların cenazelerinde hazır bulunurdu. Hiç kimseyi küçük görmez, insanların kendilerini küçümseyip hor gördüğü insanları koruyup kollar, onurlandırırdı. Aralarında yakınlaşmayı ve samimi ilişkileri geliştirdiği için Müslümanların aralarında hediyeleşmelerini isterdi. Çocukları selam verir ve onların başını okşardı. Ayrıca ashabın hanımlarına da rastladığında selam verirdi.

 Peygamberimiz, ümmetini, insan onurunu zedeleyen şeylerden uzak tutmaya özen göstermiş, birtakım şeyleri onlara yasaklamıştır.  Yenilip içilmesini yasakladığı şeyler, yırtıcı hayvanların ve yırtıcı kuşların eti, ehli eşeklerin eti, genel olarak atların, katırların etleri, laşeleri ve benzerleri, insan fıtratının kabullenmediği ve onurlu kişilere yakışmayan şeylerdir. Mesela kabirler üzerine zaruret bulunmaksızın oturulmasını yasaklaması, ölünün de dirinin de onurunu korumaya yöneliktir. Müsleyi, savaşta da olsa insanların elinin ayağının, kolunun bacağının, burnunun, kulağının kesilmek suretiyle eziyet edilerek öldürülmesini, hayvanları bile keserken onlara rıfk ile muamele edilip eziyet verilmeden kesilmesini, ruh sahibi hiçbir canlının sebepsiz yere öldürülmemesini emretmiş olması, onurlu davranışın bir göstergesidir. İnsanların vücutlarına dövme yaptırmasını, hayvanların tanınmak maksadıyla dağlanmasını yasaklaması da aynı şekilde insan onurunu zedeleyici davranışlardır.

Bir saadet güneşi olarak doğan Allah´ın en sevgili kulu, son ve en büyük peygamber Hz. Muhammed (sav)´in kalplere yerleştirdiği iman sayesinde; yanlış inançlar silindi, cehaletin yerine ilim, zulmün yerine hak ve adalet, kin ve düşmanlığın yerine insan sevgisi geldi. Gerçek anlamda islâm kardeşliği kuruldu. Kadın, ailede ve toplumda layık olduğu değere kavuştu. Sevgili peygamberimiz son ilahi kitap olan Kur´an-ı kerim´i tebliğ ederek insanlara, dünyada ve ahrette mutlu olmanın yollarını gösterdi. Öğrettiği ve gösterdiği ahlak ilkelerini önce kendisi yaparak bizler için en güzel ahlak örneği oldu. Peygamberimizin kalbi şefkat, merhamet ve insan sevgisi ile dolu idi. Sosyal adaleti sadece sözle değil, davranışları ile de göstermiş ve insanlığa örnek olmuştur.

Seven, sevgisinin gereklerini yerine getirmek durumundadır. Yüce Allah, onu en güzel bir şekilde terbiye ederek ahlâk ve faziletle donattı. Kırk yaşına geldiğinde ise  onu son peygamber olarak görevlendirdi.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bütün hayatı boyunca, bizlere Yüce Allah´a iman edip O´nu içtenlikle sevmeyi, O´na bağlanarak ibadetlerle hayatımızı anlamlı kılmayı tavsiye etmiştir. O, dürüstlüğü, emaneti korumayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, kimseyi kırmamayı, iyilikte yarışmayı, yararlı insan olmayı birçok güzellikleri bizlere öğütlemiştir. O´nun hayatını inceleyen kimse, hayatının baştan sona bu örneklerle dolu olduğunu görecektir. Şefkat ve merhamet peygamberi olan Efendimiz (s.a.v)´in kendisinden söz ederken: “Ben lanet edici olarak gönderilmedim, sadece rahmet olarak gönderildim” (Müslim, Birr,87) buyurması bunu en güzel şekilde ifade etmektedir. Zaten yüce Rabbimiz   de  bir ayeti kerimesinde: “Ey Muhammed!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya,107) buyurmaktadır. Bu nedenle sevgili peygamberimiz düşmanları da dahil olmak üzere hiç kimseye beddua etmemiş, onların hidayet bulmalarını ve kurtuluşlarını  istemiştir. O, insanlığın yaratılış gayesini unuttuğu, insani değerlerden uzaklaştığı, cehalet ve zulüm karanlığının ortalığı kapladığı bir dönemde Mekke ufkundan kâinata bir ışık gibi doğmuştur. Yüce Rabbimiz   onun için başka bir ayeti kerimede; “ Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı; Allah´ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzâb, 45-46) buyurmaktadır. O, yirmi üç yıllık peygamberlik hayatının on üç yılını Mekke´de, on yılını da Medine´de geçirdi. İnsanlığın mutluluğu için çok çalıştı ve tüm engelleri aşarak başarıya ulaştı. Son peygamber olarak görevini hakkıyla yerine getirdi. Hz. Peygamberimiz (s.a.v) yirmi üç yıllık bir  çalışmadan sonra, şartların ağırlığına rağmen “Şefkatli, adaletli, çalışkan ve hür düşünceli bir toplum” meydana getirdi. Dehşetli bir anarşi ortamından, kan davalarından insanları uzaklaştırıp, kısa zamanda kalplere yerleşerek, gönülleri coşturdu. O vefat ettiği zaman, Arabistan yarımadasının bir ucundan diğer ucuna seyyahlar, ticaret kervanları, kadın-erkek herkes emniyet içerisinde gidip geliyor, yollarda Allah korkusundan başka bir korku hissedilmiyordu. Çünkü Resulü Ekrem (sav) yeni bir nesil oluşturmuştu. “Ashab” olarak tanınan bu kişiler, aralarında ideal birliği olan mürşid bir toplum  idi. Onlar, terbiye metoduyla donatılmış, peygamberin eğitiminden geçmişlerdi. Hayatını ümmetine adayan, Mirac´da Rabbinden sadece af ve mağfiretimizi dileyen, kıyamet gününde de bize şefaatçi olacağını müjdeleyen sevgili peygamberimize bol bol salat-ü selâm getirmek, ve onun yolundan ayrılmamak, onun sevgisine kavuşmamıza yol açacaktır. Binlerce salat ve selâm, doğuşu ile kandiller gibi dünyamızı aydınlatan sevgili peygamberimize olsun.  Ayrıca Resulüllah´ı sevmek suretiyle yüce Rabbimizin  razı olduğu kul olma şansını da  yakalamış oluruz. Tüm kandil gecelerinde olduğu gibi Mevlid Kandilinde de gecenin ihyası için mutlaka Kur´an okunmalı, memleketin, milletin ve bütün Müslümanları huzuru ve selameti için dualar edilmelidir. Günahların affı için dualar edilmeli, tevbe ve istiğfarda bulunulmalıdır. Kaza ve nafile namazları kılınmalı, hayır ve hasenat yapılmalı, ana-baba, akraba ve komşular aranmalı, onların gönülleri yapılarak hayır duaları alınmalıdır. Hastalar ziyaret edilmeli ve Allah´tan şifalar dilenmelidir.

 İşte bu geceye Mevlid Kandili  diyor ve onu  bütün kalbimizle, ruhumuzla her sene yeniden yâd edip kutluyoruz.  Getirdiği ebedi nura ve sünnet-i seniyyesine yeniden sımsıkı sarılmak ve Mevlid Kandilini vesile ederek ona yeniden biatimizi, bağlılığımızı tazelemek,  ne yüce bir şeref ve ne büyük bir bahtiyarlıktır.

 Nasıl ki, doğumuyla bütün zamanları değiştirdiyse, bu gün de ahlak ve davranış modelleri ile dünyada yaşanan zulümlerin, adaletsizliklerin, kardeş kavgalarının, her türlü şiddetin son bulmasına vesile olacağını umarak, bizleri birbirimize kardeş kılmasını Yüce Allah´tan [Azze ce Celle] niyaz ediyorum.     

Yarın akşam kavuşacağımız mübarek kandilin, bütün insanlığa , rahmet ve huzur getirmesini, insanlığın  peygamberimiz (s.a.v)´ i tanımasına ve vesile olmasını Cenab-ı Haktan diler, kandilinizi tebrik ederim.

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
REGAİB KANDİLİ (22 Mart 2018 - Perşembe)
İMAN VE SALİH AMEL (23 Şubat 2018 - Cuma)
HAYRA KOŞMA VE HAYIRDA YARIŞMAK (16 Şubat 2018 - Cuma)
Sevginin özü ihlas ve samimiyettir (02 Şubat 2018 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (29 Aralık 2017 - Cuma)
HELÂL KAZANÇ VE TİCARET AHLÂKI (22 Aralık 2017 - Cuma)
İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ (08 Aralık 2017 - Cuma)
ALLAH KALPLERİ NİÇİN MÜHÜRLER? (17 Kasım 2017 - Cuma)
İSTİKAMET ÜZERE OLMANIN MÜKAFATI (10 Kasım 2017 - Cuma)
İSTİKAMET ÜZERE OLMAK (27 Ekim 2017 - Cuma)
İstikamet Sahibi Olmak (20 Ekim 2017 - Cuma)
CAMİ MEDENİYET VE ŞEHİR (05 Ekim 2017 - Perşembe)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (29 Eylül 2017 - Cuma)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (28 Eylül 2017 - Perşembe)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (27 Eylül 2017 - Çarşamba)
HİCRETİN SAFHALARI (26 Eylül 2017 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (25 Eylül 2017 - Pazartesi)
HİCRÎ YENİ YIL VE HİCRETİN ÖNEMİ (22 Eylül 2017 - Cuma)
KURBAN VE BAYRAM (31 Ağustos 2017 - Perşembe)
VEKÂLETLE KURBAN KESİM HİZMETİ VE KAMPANYASI (30 Ağustos 2017 - Çarşamba)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (29 Ağustos 2017 - Salı)
VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİM HİZMETİ (27 Ağustos 2017 - Pazar)
HACCIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI (18 Ağustos 2017 - Cuma)
HASTA ZİYARETİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ (04 Ağustos 2017 - Cuma)
KOMŞULUK İLİŞKİLERİ (07 Temmuz 2017 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (30 Haziran 2017 - Cuma)
FITIR SADAKASI VE ORUÇ FİDYESİ (23 Haziran 2017 - Cuma)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (21 Haziran 2017 - Çarşamba)
KADİR GECESİ VE KUR´AN (20 Haziran 2017 - Salı)
BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (19 Haziran 2017 - Pazartesi)
İSRAF VE SAVURGANLIK (17 Haziran 2017 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (15 Haziran 2017 - Perşembe)
ÇOCUKLARA ORUÇ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK (14 Haziran 2017 - Çarşamba)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (12 Haziran 2017 - Pazartesi)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (09 Haziran 2017 - Cuma)
KUR´AN-I NASIL OKUMALIYIZ (08 Haziran 2017 - Perşembe)
KUR´AN-I KERİM´İN FAZİLETİ (08 Haziran 2017 - Perşembe)
RAMAZAN AYI VE KUR´AN (06 Haziran 2017 - Salı)
ORUÇ İBADETİNİN (05 Haziran 2017 - Pazartesi)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ (31 Mayıs 2017 - Çarşamba)
RAMAZAN , ORUÇ AYIDIR (30 Mayıs 2017 - Salı)
RAHMET AYI RAMAZAN (26 Mayıs 2017 - Cuma)
İSLAM´DA ÇEVRE DUYARLILIĞI (19 Mayıs 2017 - Cuma)
ANNELER ŞEFKAT VE MERHAMETİN SEMBOLÜDÜR (13 Mayıs 2017 - Cumartesi)
HZ. PEYGAMBER VE TEVAZU (12 Mayıs 2017 - Cuma)
RAHMET VE MAĞFİRET DERYASI BERAT KANDİLİ (10 Mayıs 2017 - Çarşamba)
PEYGAMBER SEVGİSİ BÖYLE OLUR (05 Mayıs 2017 - Cuma)
TEVBE VE DUA (28 Nisan 2017 - Cuma)
İSRA VE MİRAÇ KANDİLİ (2) (23 Nisan 2017 - Pazar)
İSRA VE MİRAÇ KANDİLİ (21 Nisan 2017 - Cuma)
İSLÂM´IN ENGELLİLERE BAKIŞI (14 Nisan 2017 - Cuma)
KUTLU ZAMAN DİLİMİ ÜÇ AYLAR (07 Nisan 2017 - Cuma)
KANDİLLER GEÇİTİ ÜÇ AYLAR (31 Mart 2017 - Cuma)
KANDİLLER GEÇİTİ ÜÇ AYLAR (30 Mart 2017 - Perşembe)
HELÂL VE HARAM BİLİNCİ (03 Mart 2017 - Cuma)
HELÂL VE HARAM BİLİNCİ (03 Mart 2017 - Cuma)
ALLAH´IN KUTLU ELÇİLERİNE SAYGI (17 Şubat 2017 - Cuma)
OKUMANIN FAYDALARI (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
NEDEN DİNDAR OLMALIYIZ? (06 Ocak 2017 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (30 Aralık 2016 - Cuma)
MUTLU OLMANIN YOLLARI VE ALTIN KURALLARI (16 Aralık 2016 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (09 Aralık 2016 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (02 Aralık 2016 - Cuma)
UMRE YOLCULUĞUNA HAZIRLIK (18 Kasım 2016 - Cuma)
KİTAP OKUMAK VE YARARLARI (21 Ekim 2016 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (18 Ekim 2016 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (17 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (12 Ekim 2016 - Çarşamba)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (11 Ekim 2016 - Salı)
HİCRETİN SAFHALARI (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUHARREM AYINI DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANILIR? (06 Ekim 2016 - Perşembe)
OKUMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ? (04 Ekim 2016 - Salı)
Hicrî yeni yıl ve hicretin önemi (30 Eylül 2016 - Cuma)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
HALİS NİYET, DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK (26 Ağustos 2016 - Cuma)
VATAN VE MİLLET SEVDASI (29 Temmuz 2016 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (15 Temmuz 2016 - Cuma)
KADİR GECESİ VE KUR´AN (02 Temmuz 2016 - Cumartesi)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (01 Temmuz 2016 - Cuma)
FITIR SADAKASI VE ORUÇ FİDYESİ (30 Haziran 2016 - Perşembe)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (28 Haziran 2016 - Salı)
İSRAF VE SAVURGANLIK (27 Haziran 2016 - Pazartesi)
-ÎSAR- BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (25 Haziran 2016 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (24 Haziran 2016 - Cuma)
SADAKANIN KABULÜ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR (23 Haziran 2016 - Perşembe)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (22 Haziran 2016 - Çarşamba)
KUR´AN OKUMAYI BİLMEYEN KALMASIN! (21 Haziran 2016 - Salı)
RAMAZAN AYI BEREKETİ VE İSRAF (18 Haziran 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN , ORUÇ AYIDIR (17 Haziran 2016 - Cuma)
ÇOCUKLARA ORUÇ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK (16 Haziran 2016 - Perşembe)
KUR´AN-I NASIL OKUMALIYIZ (15 Haziran 2016 - Çarşamba)
KUR´ANI-I KERİM´İN FAZİLETİ (14 Haziran 2016 - Salı)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ (09 Haziran 2016 - Perşembe)
İSTANBUL´UN FETHİ VE GENÇLİK (27 Mayıs 2016 - Cuma)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ (20 Mayıs 2016 - Cuma)
DİN NASİHATTİR (13 Mayıs 2016 - Cuma)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ (03 Mayıs 2016 - Salı)
TEVHİD OLMADAN VAHDET OLMAZ (13 Nisan 2016 - Çarşamba)
TEVHİD İLE GELEN VAHDET (12 Nisan 2016 - Salı)
ALLAH İÇİN SEVMEK VE RİYAKÂRLIK (01 Nisan 2016 - Cuma)
SAHABE ŞUURU VE SAMİMİYETİ (11 Mart 2016 - Cuma)
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHANDIR (26 Şubat 2016 - Cuma)
ZOR GÜNLERDE SABRETMENİN ÖNEMİ (19 Şubat 2016 - Cuma)
NAMAZ KILMAK VE HUZUR BULMAK (05 Şubat 2016 - Cuma)
NAMAZ KILALIM HUZUR BULALIM (29 Ocak 2016 - Cuma)
HAYDİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER! (22 Ocak 2016 - Cuma)
HZ. PEYGAMBER VE GENÇLİK (01 Ocak 2016 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (31 Aralık 2015 - Perşembe)
HZ. MEVLÂNA´DA SEVGİ VE HOŞGÖRÜ (28 Aralık 2015 - Pazartesi)
ALLAH ZALİMLERİ SEVMEZ (25 Aralık 2015 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (18 Aralık 2015 - Cuma)
EŞLERİN KARŞILIKLI SORUMLULUKLARI (27 Kasım 2015 - Cuma)
UMRE YOLCULUĞU (16 Kasım 2015 - Pazartesi)
NAMAZ VE HUZURA YOLCULUK (30 Ekim 2015 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (28 Ekim 2015 - Çarşamba)
HİCRETİN SAFHALARI (27 Ekim 2015 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (26 Ekim 2015 - Pazartesi)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (22 Ekim 2015 - Perşembe)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (19 Ekim 2015 - Pazartesi)
NAMAZ İLE İLGİLİ BAZI AYET VE HADİSLER (17 Ekim 2015 - Cumartesi)
CAMİLERİ DOLDURALIM, NAMAZLA ARINALIM! (12 Ekim 2015 - Pazartesi)
CAMİLERİN MADDİ VE MANEVİ İMARI (02 Ekim 2015 - Cuma)
KURBAN BAYRAMI VE DİNİ GÖREVLERİMİZ (22 Eylül 2015 - Salı)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (22 Eylül 2015 - Salı)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (14 Ağustos 2015 - Cuma)
RIZIK VE ÇALIŞMAK (07 Ağustos 2015 - Cuma)
TOPLUMDA HUZURUN KORUNMASI (04 Ağustos 2015 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMI (16 Temmuz 2015 - Perşembe)
KADİR GECESİNİN FAZİLETİ (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
İSLÂM´DA CAN, MAL VE İŞ GÜVENLİĞİ (11 Temmuz 2015 - Cumartesi)
YETİMLERE SAHİP ÇIKMAK (08 Temmuz 2015 - Çarşamba)
ZEKÂT ALLAH´IN EMRİDİR (07 Temmuz 2015 - Salı)
ZEKÂT VE FITIR SADAKASI (03 Temmuz 2015 - Cuma)
HASTALARI ZİYARET, BİLİM VE DUA İLE TEDAVİ (01 Temmuz 2015 - Çarşamba)
ORUÇ VE TAKVA (27 Haziran 2015 - Cumartesi)
RAMAZAN AYI VE KUR´AN (26 Haziran 2015 - Cuma)
KUR´AN-I ANLAMAK VE YAŞAMAK (24 Haziran 2015 - Çarşamba)
CANA KIYMAK HARAMDIR (23 Haziran 2015 - Salı)
ÇOCUKLARIMIZI KUR´AN´LA BULUŞTURALIM (22 Haziran 2015 - Pazartesi)
RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (18 Haziran 2015 - Perşembe)
MÜBAREK RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ ???? (01 Haziran 2015 - Pazartesi)
İSTANBUL’UN FETHİ VE GENÇLİK (29 Mayıs 2015 - Cuma)
İNTİHAR EN BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR (22 Mayıs 2015 - Cuma)
iSRA VE MiRAÇ OLAYI (15 Mayıs 2015 - Cuma)
ANA-BABA HAKKI VE ÖNEMİ (08 Mayıs 2015 - Cuma)
HOŞGÖRÜ VE İNSAN SEVGİSİ (01 Mayıs 2015 - Cuma)
HALİMİZİ HOŞ GÖR YA RASULALLAH (21 Nisan 2015 - Salı)
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ VE BİLİNCİ (20 Nisan 2015 - Pazartesi)
BİRLİKTE YAŞAYABİLMEK ERDEMDİR (18 Nisan 2015 - Cumartesi)
BİRLİKTE YAŞAMAK VE HOŞGÖRÜ (16 Nisan 2015 - Perşembe)
BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ (15 Nisan 2015 - Çarşamba)
BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI VE HUKUKU (13 Nisan 2015 - Pazartesi)
DÜNDEN DEVAM (20 Mart 2015 - Cuma)
ÇANAKKALE ZAFERİ VE MİLLİ BİRLİK (18 Mart 2015 - Çarşamba)
KUL HAKKININ ÖNEMİ (06 Mart 2015 - Cuma)
KiBiRLi OLMANIN AFETLERi VE KARUN (27 Şubat 2015 - Cuma)
GIYBETİN KAYNAĞI VE KORUNMA YOLLARI (13 Şubat 2015 - Cuma)
GIYBET ETMEK HARAMDIR (06 Şubat 2015 - Cuma)
HUZURLU AİLE, HUZURLU HAYAT (16 Ocak 2015 - Cuma)
GEÇMİŞİN MUHASEBESİ VE YENİ YIL (01 Ocak 2015 - Perşembe)
GENÇLİK VE ZARARLI ALIŞKANLIKLAR (19 Aralık 2014 - Cuma)
İLİM İLE AMEL ETMEK VE HZ. ALİ (R.A) (05 Aralık 2014 - Cuma)
İLMİN KAPISI VE HZ. ALİ (R.A) (28 Kasım 2014 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (21 Kasım 2014 - Cuma)
HİCRETİN SAFHALARI (14 Kasım 2014 - Cuma)
MUHARREM AYINI DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER (01 Kasım 2014 - Cumartesi)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (27 Ekim 2014 - Pazartesi)
İSLÂM’DA GENÇLİĞİN ÖNEMİ (23 Ekim 2014 - Perşembe)
İSLÂM VE GENÇLİK (23 Ekim 2014 - Perşembe)
GENÇLİK VE DEPRESYON (21 Ekim 2014 - Salı)
KURBAN VE BAYRAM (21 Ekim 2014 - Salı)
Gençlik ve Kuşak Çatışması (16 Ekim 2014 - Perşembe)
KUR’AN OKUMAYI BİLMEYEN KALMASIN! (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GENÇLİK VE CAMİ BULUŞMASI (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM HİZMETİ (29 Eylül 2014 - Pazartesi)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN iBADETi (26 Eylül 2014 - Cuma)
HACC’IN GEÇERLi OLMASININ ŞARTLARI (12 Eylül 2014 - Cuma)
HZ.PEYGAMBER VE iNSAN ONURU (29 Ağustos 2014 - Cuma)
BÜTÜN CANLILARA MERHAMET ETMEK (22 Ağustos 2014 - Cuma)
MAZLUMUN SESİ OLMAK (08 Ağustos 2014 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (05 Ağustos 2014 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMINI ANLAMAK VE YAŞAMAK (26 Temmuz 2014 - Cumartesi)
KUR’AN-I NASIL OKUMALIYIZ? (24 Temmuz 2014 - Perşembe)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (23 Temmuz 2014 - Çarşamba)
KADİR GECESİ VE KUR’AN (22 Temmuz 2014 - Salı)
KUR’AN-I KERİM’İN FAZiLETi (21 Temmuz 2014 - Pazartesi)
ZULÜM ve HAKSIZLIK (19 Temmuz 2014 - Cumartesi)
RAMAZAN AYI VE KUR’AN (18 Temmuz 2014 - Cuma)
iSRAF VE SAVURGANLIK (17 Temmuz 2014 - Perşembe)
ÎSAR: BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (16 Temmuz 2014 - Çarşamba)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR. (14 Temmuz 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (11 Temmuz 2014 - Cuma)
TERAVİH NAMAZININ KILINIŞI (08 Temmuz 2014 - Salı)
RAMAZAN GECELERİNİN İHYASI (07 Temmuz 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN, ORUÇ AYIDIR (04 Temmuz 2014 - Cuma)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(4) (02 Temmuz 2014 - Çarşamba)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(3) (01 Temmuz 2014 - Salı)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(2) (30 Haziran 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(1) (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ (12 Haziran 2014 - Perşembe)
TOPLUMUN YAPISI VE HUZURUN KORUNMASI (06 Haziran 2014 - Cuma)
“FETiH RUHU VE GENÇLiK” (03 Haziran 2014 - Salı)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ-1 (24 Mayıs 2014 - Cumartesi)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ (23 Mayıs 2014 - Cuma)
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE REGAİB KANDİLİ (01 Mayıs 2014 - Perşembe)
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE REGAİB KANDİLİ (30 Nisan 2014 - Çarşamba)
DUA, İBADETİN ÖZÜDÜR (25 Nisan 2014 - Cuma)
PEYGAMBER SEVDALISI OLMAK (19 Nisan 2014 - Cumartesi)
HZ. PEYGAMBERi SEVMEK VE SAMiMiYET (18 Nisan 2014 - Cuma)
ALLAH’A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (11 Nisan 2014 - Cuma)
iMANI MUHAFAZA ETMEK (04 Nisan 2014 - Cuma)
ADABI MUAŞERET KURALLARI VE ÖNEMİ (28 Mart 2014 - Cuma)
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI (2) (21 Mart 2014 - Cuma)
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI (1) (14 Mart 2014 - Cuma)
İLGİSİZLİK SEVGİ VE DOSTLUKLARI YOK EDER (24 Şubat 2014 - Pazartesi)
SEVGİNİN ÖZÜ iHLAS VE SAMiMiYETTiR (14 Şubat 2014 - Cuma)
NEFiS MUHASEBESi VE YENi YIL (31 Aralık 2013 - Salı)
SONSUZ HAYATA YOLCULUK VE HAZIRLIK (27 Aralık 2013 - Cuma)
HOŞGÖRÜ ve İNSAN SEVGİSİ (13 Aralık 2013 - Cuma)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (08 Kasım 2013 - Cuma)
AİLE HAYATI VE MUTLULUK (01 Kasım 2013 - Cuma)
KURBAN İBADETİ VE BAYRAM (24 Ekim 2013 - Perşembe)
İBADET AMACIYLA YAPILAN İLK MABET KÂBE (07 Ekim 2013 - Pazartesi)
CAMİ VE KADIN BULUŞMASI (04 Ekim 2013 - Cuma)
CAMİ, CEMAAT VE TOPLUM ŞUURU (03 Ekim 2013 - Perşembe)
CAMİ KÜLTÜRÜ VE İNSANLIK ONURU (02 Ekim 2013 - Çarşamba)
CAMİLERİN MADDİ VE MANEVİ İMARI (01 Ekim 2013 - Salı)
İMAN VE SALİH AMEL (20 Eylül 2013 - Cuma)
CAHİLİYE DÖNEMİ VE ASR-I SAADET (13 Eylül 2013 - Cuma)
HAYRA KOŞMAK VE HAYIRDA YARIŞMAK (06 Eylül 2013 - Cuma)
Sayfa:
Serdar Nalcı
Serdar Nalcı
ÇENE EKLEMİ RAHATSIZLIKLARI
Uğur Bayram
Uğur Bayram
YİNE KİMYASAL SALDIRI YİNE DEMOKRASİ BOMBASI
Turhan Şahin
Turhan Şahin
ÇANAKKALE SAVAŞINDA İKİ İNEGÖL´LÜ
CİHAT DÜNDAR
CİHAT DÜNDAR
YANLIŞ BİLEN EĞİTİMCİLER
Melike Çalışkan
Melike Çalışkan
OKULA ADAPTASYONU HIZLANDIRMAK MÜMKÜN
İBRAHİM ÇOBAN
İBRAHİM ÇOBAN
Yeni Fuar Merkezi heyecanı
NİDA ALTUN
NİDA ALTUN
ERKEKLERE
MAHMUT ÇİL
MAHMUT ÇİL
BAŞDÖNDÜREN GÜNDEM
 NURİ TULUM
NURİ TULUM
Dr. EMİN ACAR BEYE TÜRBE
CEM HIZLI
CEM HIZLI
Grip iseniz bol sıvı tüketin
CUMA ALİ YÜREKLİ
CUMA ALİ YÜREKLİ
"ALLAH´A DİNİNİZİ Mİ ÖĞRETMEYE ÇALIŞMAK..."
Yaşar Yılmaz
Yaşar Yılmaz
KÖY ENSTİTÜLERİ VE EĞİTİM
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
ÇOCUK EDEBİYATI YAZARI GÜLTEN DAYIOĞLU İLE “FADİŞ” ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ
Yusuf Kızıl
Yusuf Kızıl
HASTA OLMAYA GÖR
Dr. Ömer Faruk Atan
Dr. Ömer Faruk Atan
MİRAÇLA GELEN HEDİYE, NAMAZ
Uzm. Psikolog Gülizar Şehitoğlu
Uzm. Psikolog Gülizar Şehitoğlu
AİLE İÇİ İLETİŞİMDE KİLİT NOKTALAR
Zeynep Nisa KAŞKIR
Zeynep Nisa KAŞKIR
Gecikmiş Hoşgörü Sahipleri
İsmail YILDIRIM
İsmail YILDIRIM
MEHMET AKİF ERSOY MİLLİ-MANEVİ DEĞERLERİMİZDEN BİRİDİR
Vedat Baykay
Vedat Baykay
BALTALI HANO GERÇEK Mİ!?
F.Zeynep EROL
F.Zeynep EROL
İYİ GÜN İÇİN DE DOST LAZIM
Erhan BİLİCAN
Erhan BİLİCAN
HASTANELERDE SEZARYEN ÇILGINLIĞI
ORHAN GÜNEŞ
ORHAN GÜNEŞ
DELİKANLI ŞEMPANZE ROMEO
METİN AYDIN
METİN AYDIN
THE END!
Serkan Arslan
Serkan Arslan
SAĞLIKLI OLMAK İÇİN ÖNERİLER
Arif AĞIRBAŞ
Arif AĞIRBAŞ
Yeni Neslin Çanakkale Savaşı Hakkında Bilmesi Gerekenler
Tolga Bahadır Şimşek
Tolga Bahadır Şimşek
DÖNEM SONU ENVANTERİ
ÖZDEN SUVAT
ÖZDEN SUVAT
TEMSİLCİLERİMİZ ADIM ADIM TERFİYE
Mehmet YURDAKUL
Mehmet YURDAKUL
YAZAR ADEM ÖZBAY İLE ‘YAZARLIK´ SÖYLEŞİ
Cihat Sevinç
Cihat Sevinç
PERDENİN ARKASINDA NE VAR
Emre Türk
Emre Türk
Gül Bahçesine Giren Gül Kokar
Yasemin Bağoğlu
Yasemin Bağoğlu
MEDYA VE ALGI YÖNETİMİ
Enes Kara
Enes Kara
SOSYAL MEDYA VE NAZAR DEĞMESİ
Latif Sobot
Latif Sobot
KÂBE´DE Kİ GENÇLER BİZİZ
Ferit AYBAR
Ferit AYBAR
BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA ...
Şevket BOYRAT
Şevket BOYRAT
İLGİSİZLİK SEVGİ VE DOSTLUKLARI YOK EDER
Orhan Atan
Orhan Atan
PLAY-OF İDDİASI KALMAYAN İNEGÖLSPOR EVİNDE LİDERE KOLAY KAYBETTİ
Sadullah Organ
Sadullah Organ
CANIN SAĞ OLSUN İNEGÖLSPOR
Oya BİÇİCİ
Oya BİÇİCİ
HAFIZAMIZ OLMASAYDI…..
Ziya Polat
Ziya Polat
KAPİTALİZM´İN ÜVEY EVLADI ZORUNLU SİGORTA
Ergün ÇAĞLAR
Ergün ÇAĞLAR
BİR REFERANDUM´DAN KISA ÖZET
Dursun Öztürkoğlu
Dursun Öztürkoğlu
MEDENİYETLER ÇATIŞMASI
 Bülent Levent
Bülent Levent
ÜNİVERSİTELİLERİN İŞ BULAMAMA, İŞVERENLERİN PERSONEL BULAMAMA KAYGISI
bekir hamlakay
bekir hamlakay
Doğaseverlerin ‘Kar’ Keyfi
DOLAR
4.0332
EURO
4.9670
Bursa Hava Durumu
Bugün
Güneşli
22°
Pazartesi
Güneşli
25°
Salı
Güneşli
26°
13°
Çarşamba
Güneşli
26°
14°
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bursa için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:32 08:17 13:16 15:39 17:58 19:30