ŞEYTANIN HİLELERİ VE ONDAN KORUNMA YOLLARI
ŞEYTANIN HİLELERİ VE ONDAN KORUNMA YOLLARI
Tarih: 5.8.2016 10:41:13
Şevket BOYRAT

Şeytan kimdir ya da nedir, ne iş yapar, ne yer ne içer, dostları düşmanları kimdir, nasıl çalışır, takdikleri ve hileleri nedir? Bu gün bu konu üzerinde durmaya çalışacağım. İblis ile aynı olan şeytan, insana kötülüğü, adaletsizliği ve hayasızlığı emreden, cin taifesinden olan varlıktır. İnsanlardan da yardımcıları vardır.

Şeytan, Hz. Âdem´e saygı ve tazim göstermediği için Cennetten kovuldu. Sonra da Âdem´in nesline musallat oldu, onları şaşırtma ve yanıltma görevini üstlendi.

Şeytan, Kıyamete kadar Âdemoğlunun peşini, izini, zaaflarını, takiple memur, gölge varlık… Her türlü kılığa girerek, kötülükleri, günahları ve türlü kepazelikleri allayıp süsleyerek insanı yanıltan azgın bir varlık… O, Âdemoğlunun zihnine, gönlüne, aklına, hatta kılcal damarlarına nüfuz ederek, onu aşağıların aşağısına itmek, yoldan çıkarmak ister… Dost görünüp arkadan vuran sinsi düşman, yalancıların şahı, apaçık hasım… (Yâsîn, 36/60)


            Öfke, kin, haksızlık, zulüm, tembellik, bedavacılık, rehavet, dedikodu, yalan, gıybet, haset, gayri meşru şehvet… Hep onun eseri, onun dürtüsüdür. Olumsuz her tabloda, negatif her duygu ve düşüncede, ahlâksız her teklifte, hırsızlık, yolsuzluk, karaborsacılık gibi haksız her kazançta, yıkıcı-bölücü her eylemde, her türlü cinnet ve cinayette, yeryüzündeki sömürgeciliğin ve emperyalizmin temelinde onun etkisi vardır… O, insanı aldatmak için boş vaadlerde bulunur, haksız uygulamalara ve kuruntulara sürükler… (Nisa, 4/ 120)
 İçki, kumar, uyuşturucu, esrar vb. melanetlerle, her türlü pislikleri cazip göstermek suretiyle toplumu tahrip eder, insanların arasına kin ve düşmanlık sokar; onları Allah´ı anmak ve namazdan alıkoymak için akıl almaz hilelere başvurur. (Mâide, 90-91)
 Gerek insanlardan gerek cinlerden olan şeytanlar, Âdemoğlunun ayağını kaydırmak için yaldızlı sözler fısıldarlar…(En´âm, 6/112) Âdem ile Havva´yı kandırıp, yasak ağacın meyvesinden yedirten şeytan, onların neslinden gelen, Âdem´in tüm evlatlarını aldatmak, yanıltmak, şaşırtmak ister… (A´raf,7/22)

 İnsana, yanlış yaptığı işleri süsleyerek güzel gösteren (Enfal, 8/48); Âdem´e secde etmeyip Allah´a asi olan ve bu yüzden ilahi huzurdan kovulan, lanetlenen, yeryüzünde ihlâsa erdirilmiş kullar hariç, insanlara kötülükleri güzel göstererek onları azdıracağını ilan eden şeytanın, kendine uyanlar dışındaki kullar üzerinde hiçbir hâkimiyeti söz konusu değildir. (Hicr, 15/ 32-42) 

 Kötülüğün ve şerrin temsilcisi olan şeytan, cinlerden bir varlık olup ateşten yaratılmıştır.  İnsanları saptırmaya çalışan cinlere, şeytan adı verilir. İlk şeytan İblis olup Âdem´den önce yaratılmış, Allah´a ibadet etmiş ve melekler arasına karışmış; ne var ki Allah meleklere;“Âdem´e secde edin, onun önünde yerlere kapanın, saygı ve tazim gösterin” emrini verince, melekler bu emre uymuş, şeytan ise başkaldırmış; “Ben ondan daha hayırlıyım, çünkü beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın” (Araf, 7/12) diyerek baş kaldırmıştır. Bunun üzerine Allah Tealâ: “Öyle ise oradan çık, çünkü artık kovuldun” buyurarak, onu rahmetinden uzaklaştırmıştır. İnsanların yeniden diriltileceği güne kadar yaşamak için istediği mühlet kendisine verilmiş, o da, tüm imkânları kullanarak insanları Allah yolundan saptıracağını söylemiştir. (Araf, 7/13-17)

Şeytan´ın adı Kur´ân´da İblis olarak geçer. Melekler ve cinler gibi duyu organlarıyla algılanamayan, fakat varlığı Kur´ân-ı Kerim ve sahih hadislerde kesin biçimde haber verilen şeytan, ateşten yaratılmıştır. İblis, Hz. Âdem´in çamurdan, kendisinin ise ateşten yaratıldığını söyleyerek, ondan daha üstün olduğunu iddia etmiş, Âdem´e secde etmekten kaçınmış, bu sebeple Allah´ın huzurundan kovulmuştur.  Cinlerden iman etmeyenler de şeytanın yardımcılarıdır.“Her insan için, onu doğru yoldan çıkarmaya çalışacak, kötü şeyleri iyi ve cazip gösterip, iyi şeyleri de kötü göstererek yanıltmaya çalışacak bir şeytanın var olduğu” Hz. Peygamber (as) tarafından bildirilmiştir. (Müslim, Münafikûn 11)
 
Hz. Peygamber´in (as) dahi bir şeytanı vardı… Fakat Efendimiz (as), onu etkisiz hâle getirmeyi başardı…

“Herkes gibi benim de bir şeytanım vardı; fakat bana boyun eğip de teslim oldu.”
(Tirmizi, Rada 17)

“Sizden hiç kimse yoktur ki ona, biri şeytandan diğeri melekten olmak üzere yanından ayrılmayan iki “karin” verilmemiş olsun!”

“Size de mi ya Resûlallah?” denildi.

“Bana da” buyurdular. “Ancak, Allah ona karşı bana yardım etti de o bana teslim oldu. Artık o bana hayırdan başka bir şey emretmiyor.”  (Müslim, Münafikûn 69)

Allah´a itaat edip, onun Resûlü´nün izinden giden, niyeti halis, kalbi temiz insanlara şeytan herhangi bir zarar veremez. Şeytanı etkisiz kılmanın yolu ve formülü iyi Müslüman olma, Yüce Kitabımız Kur´ân´a sarılmadır…

Allah (c.c.), müminleri şeytana uymama konusunda pek çok yerde uyarmıştır.
 “Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın. O kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.” (Fâtır,35/6)“Ey Âdemoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi? Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?”(Yâsîn, 36/60-62)

İyiliğin yanında melek, kötülüğün yanında şeytan vardır. Başka bir ifadeyle, iyi düşünceler meleklerden, kötü düşünceler ise şeytandandır. Şeytanın, ihlâslı ve içtenlikle Allah´a ibadet eden, yasaklarından sakınan Müslümanlar üzerinde hiçbir hâkimiyeti ve etkisi olamaz. Onun etkisi, onu dost ve arkadaş edinenleredir. “Kim Rahmân´ı zikretmekten gafil kalırsa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar, onları doğru yoldan men ederler de onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.” (Zuhruf, 43/36-37) “Kur´ân okuduğun zaman kovulmuş olan şeytandan Allah´a sığın. Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde hiçbir hâkimiyeti yoktur. Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah´a ortak koşanlar üzerindedir.” (Nahl, 16/98-100)

Şeytanı daha iyi tanımak için şu hadisi şerifi de ifade etmek istiyorum.. İbni Abbas (r.a) şöyle anlatır:  Resulullah ile beraber iken biri izin isteyip içeri girmek istedi. Resulullah (O İblistir) dedi. Hazret-i Ömer, (Ya Resulallah izin verin onu öldüreyim) dedi. (Ya Ömer , biliyorsun ki; ona belli bir vakte kadar mühlet verilmiştir. Kapıyı açın gelsin) buyurdu. Şeytan, içeri girince (Ben buraya mecburen geldim. Allah gönderdi beni. İnsanları nasıl kandırdığımı doğru olarak anlatacağım) dedi. 
Resulullah efendimiz sordu:

- Sevmediğin ve düşman olduğun kimseler kimlerdir? 

- Dünyada en çok sevmediğim ve düşman olduğum kimseler, başta sensin, sonra adil sultanlar, tevazu sahibi ve şükreden ve zekatını veren zenginler, halinden şikayetçi olmayan sabırlı, kanaatkâr ve ihtiyacını bildirmeyen müslüman fakirler, doğru sözlü tüccarlar, ihlas sahibi ve ilmi ile amel eden, şüpheli işlerden kaçan âlimler, din-i İslamı yaymaya çalışan mücahidler, emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker yapanlar, insanlara karşı merhametli olanlar, tevbe-i nasuh ile tevbe edenler, haramdan kaçınanlar, takva ehli gençler, daima abdestli bulunanlar, daima hayır ve hasenatta bulunan cömertler, hayâ ve edep sahibi güzel huylu olan ve insanlara faydalı olan müslümanlar, Kur´an-ı kerimi tecvide uygun olarak okuyan hâfızlar, namazı vaktinde kılanlar ve herkes uyurken namaz kılan kimselerdir. Muhtaçları bulup sadaka verenleri de sevmem.


- Sevdiğin ve dost olduğun kimseler kimlerdir?

- Zalim idareciler, kibirli zenginler, hain tüccarlar, içki içenler, kötü yerlerde teganni eden, şarkı söyleyen, fuhuş yapanlar, yetim malı yiyenler, cimriler, yalan söyleyenler, gıybet edenler, kovuculuk edenler, hırsızlar, Allah´tan gayrisi üzerine yemin edenler, şart olsun diyerek ikide bir nikah üzerine yemin edenler, böylece nikahları gider, çocukları veled-i zina olur. Farz borcu dururken nafile ile iştigal edenler, zekat vermeyip sadaka verenler, namaza önem vermeyen ve geç kılanlar, temizlikte, abdestte, namazda vesvese edenler, tul-i emele [uzun dünya arzularına] sahip olanlar, hemen öfkelenip öfkesini yenemeyen kimseler benim dostum, sevdiğim kimselerdir.

- Kimleri nasıl aldatmaya çalışırsın? 

- En kuvvetli adamlarımın bir kısmını âlimlere gönderirim. Bazısını gençlere, bazısını şeyhlere, bazısını da ihtiyar kadınlara musallat ederim. Bir kısmını âbidlere, bir kısmını da zahitlerin başına dert ederim. Önceki ümmetlerden bir âbid, tam 70 yıl ihlas ile Allah´a ibadet etti. Bu ibadetleri sonucunda ona öyle bir hâl ihsan edilmişti ki; dua ettiği her hasta, şifaya kavuşurdu. Onun peşine takıldım. Ona öyle numaralar yaptım ki, içki içirdim, zina ettirdim ve katil yaptım, sonunda küfre soktum onu.

 

- En çok neyi seversin?

Yalanı ve kibri. Çünkü ilk yalan söyleyen ve ilk kibirlenen benim. Yalan söyleyen ve kibirlenen benim dostumdur. Yalan ve kibir benim sıfatlarımdandır, kimde ne kadar varsa, o kadar bana benzemiş olur.

- Sana göre en büyük günah hangisi?

- Dünya sevgisi ve baş olma sevdası…

- Bir müslüman namaz kılınca, Kur´an okuyunca, tevbe edince ne yaparsın? 

- Namaz kılarken adeta beni bir sıtma tutar. Kur´an okuyunca, o zaman eririm, tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi. Tevbe edince, belim kırılır, saçımı başımı yolarım, bütün emeklerim boşa gitti diye feryat figan ederim.

Şeytanın tuzakları;

İmâm-ı Gazâlî´nin (rahmetullahi aleyh) naklettiğine göre de, bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
İblis yeryüzüne indiği zaman Allahü teâlâya sordu:

- Ya Rab, beni kovdun ve yere indirdin.

-  Benim evim yok. 
- Evin hamamlardır.
- Toplantı yerlerim neresidir? 
- Sokak, çarşı ve pazarlar.
- Yemeğim nedir?
- Besmelesiz yenilenler.
- İçeceğim nedir?
- Alkollü içkiler.
- Ezanım nedir?
- Çalgı aletleri.
- Kitabım nedir? Ne okuyacağım?

- Uygunsuz şiirler.
- Benim hadislerim nedir?
- Yalan sözler.
- Av aleti ve tuzağım nedir?                                                                                                            - Kötü kadınlar.
- Yatak arkadaşım kimdir?
- Besmelesiz yatağa girenler ve sarhoşlar.
- Yol arkadaşlarım kimlerdir?
-
 Yola çıkarken, benim rızamı kazanmak değil de nefsinin peşinde gitmeyi düşünenin yol arkadaşı olursun.

- Yardımcılarım ve elçilerim kimdir? 
- Bid´at ehli senin yardımcılarındır, büyücüler elçilerindir.
- Kardeşlerim kim? 
- Mallarını israf edenler ve kötü yolda harcayanlar senin kardeşlerindir. (İhyâu Ulûmi´d-Dîn)

Felak ve Nas sureleri, sığınma sureleri olarak bilinir. İnsanların, şeytanların, cinlerin, nazarın ve sihrin şerrinden korunmak isteyenler bu sureleri okuyarak Allah´a dayanmalı ve O´ndan yardım istemelidirler. 

Saîd b. Müseyyeb´in (637-715) rivayetine göre, bu surelerin okunması halinde insanlar, nazardan ve cinlerin kötülüklerinden korunmuş olurlar. Muavvizeteyn (korunma sureleri) denilen bu surelerin nazil olmasının sebebi şöyledir:“Kureyş; ‘Gelin bir açlık riyazeti yapalım da Muhammed´e göz değdirelim´ dediler, öyle de yaptılar. Sonra da geldiler; ‘Ne sağlam pazun, ne kuvvetli sırtın, ne güzel yüzün var?´ diye göz değdirmek istediler. Bunun üzerine Allah Tealâ Kul eûzü birabbil felâk ve Kul eûzü birabbinnâs sûrelerini indirdi. (Elmalılı M.H.Yazır, Hak Dini Kur´ân Dili,X,131)

 Bu surelerin fazileti ve indirilişi ile ilgili başka rivayetler de vardır… Ashabdan Ukbe b. Amr, bir gün Cenabı Peygamber´in yanına geldi, Peygamber (as) ona: “Ey Ukbe! Cenabı Hak bu gece öyle âyetler indirdi ki bunlar gibi faydalı bir şey görmedim. Bunlar benzeri asla görülmemiş âyetlerdir! Sana, insanı muhafaza edecek olan en hayırlı sureleri öğreteyim mi?” buyurdu. Sonra bana, “Kul eûzü bi rabbil felak, kul eûzü bi rabbin nâs” surelerini öğretti. (Müslim, Müsâfirîn 264)

Bir gün Cenabı Peygamber, kırdan gelirken, bir fırtına oldu. Cenabı Peygamber bu sureleri okumaya başladı… İnsanın başı bir sıkıntıda kalınca bu sureleri okursa, Allah ona yardım eder ve sıkıntısını giderir. “De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden; karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden; düğümlere üfleyen üfürükçülerin kötülüğünden; haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının (bütün yaratıkların) Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-6) “De ki: Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Meliki´ne, insanların İlâhı´na sığınırım.” (Nas, 114/ 1-6)  Başlarında bulunan “eûzü” kelimelerinden dolayı “Felâk” ve “Nâs” surelerine “Muavvizeteyn” ismi  verilmiştir.  Felâk - Nâs surelerinin birlikte, devamlı okunması, cin, şeytan, sihir ve büyüden gelebilecek zararları önlemede son derece tesirlidir…

Bir defasında, Cenabı Peygamber´e Yahudiler sihir yaptılar. Hz. Peygamber Efendimiz´in hane-i saadetlerine ziyaret maksatlı gelen bazı kadınlar, onun tarağından mübarek kılını aldılar; on bir düğüm yaparak sihir yaptılar. Efendimiz (as), sihrin tesirinden bir süre rahatsızlandı. Sonra Allah Teâlâ bu sureleri gönderdi. Bu sureler on bir âyettir. Her bir âyette düğümler çözüldü. Cenabı Peygamber de böylelikle hastalıktan kurtuldu.
 Her türlü sinsi tuzağına rağmen şeytanın hilesi çok zayıftır. O, ancak kendisine tabi olanlara zarar verebilir. Dolayısıyla onu etkili ve güçlü kılan, aslında insanın zaaflarıdır, hırslarıdır, bitmek bilmeyen arzularıdır. Bu yüzden tarih boyunca bütün şeytani fikirler ve uygulamalar insan üzerinden gerçekleşmiştir. Yakmalar, yıkmalar, yağmalamalar, istismarlar, harpler, zulüm ve vahşetler hep insan eliyle gerçekleşen şeytani eylemlerdir. Şeytan sadece müminin ibadetiyle uğraşan bir düşman değil, tüm insanlığın felaketi için çabalayan bir bozguncudur… Uyuşturucu ve alkol gibi tüm insanlık için tehlike arz eden hastalıkların temelinde de şeytanın bir anlık aldatması ve ayartması yatmaktadır.

 İnsan, ancak imana, irfana, özüne dönmek suretiyle şeytanın sanal nüfuzundan kurtulabilir. Elbette Yüce Yaratıcının yardımı ve inayeti olmadan bu kurtuluşun gerçekleşmesi mümkün değildir. O halde, “Âyetül-kürsi”, “Felak” ve “Nâs” surelerini daimi bir dua olarak dilimizden eksik etmeyelim. (Hadislerle İslâm, DİB, c.1, s, 279)
 Vesvese ve tedirginlik veren şeytanın şerrinden korunmak için Ayetü´l- Kürsî, Felak veNâs surelerinin yanı sıra, aşağıdaki duayı okumak da Efendimiz (sav) tarafından tavsiye edilmiştir:
Okunuşu: “Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min gadabihî ve ıkâbihî ve şerri ıbâdihî ve min hemazâtiş şeyâtîni ve en yahdurûn.” .” (Tirmizî, De´avât, 94)
 Anlamı: “Cenâbı Hakk´ın gazabından ve azabından, kulların şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve önümüze çıkmalarından, Cenâb-ı Hakk´ın ismine sığınırım.

                                                                    Şevket BOYRAT

                                                         Çeltikçi Mah. Camii İmam Hatibi

 

Anahtar Kelimeler: ŞEYTANIN, HİLELERİ, ONDAN, KORUNMA, YOLLARI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
İMAN VE SALİH AMEL (23 Şubat 2018 - Cuma)
HAYRA KOŞMA VE HAYIRDA YARIŞMAK (16 Şubat 2018 - Cuma)
Sevginin özü ihlas ve samimiyettir (02 Şubat 2018 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (29 Aralık 2017 - Cuma)
HELÂL KAZANÇ VE TİCARET AHLÂKI (22 Aralık 2017 - Cuma)
İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ (08 Aralık 2017 - Cuma)
ALLAH KALPLERİ NİÇİN MÜHÜRLER? (17 Kasım 2017 - Cuma)
İSTİKAMET ÜZERE OLMANIN MÜKAFATI (10 Kasım 2017 - Cuma)
İSTİKAMET ÜZERE OLMAK (27 Ekim 2017 - Cuma)
İstikamet Sahibi Olmak (20 Ekim 2017 - Cuma)
CAMİ MEDENİYET VE ŞEHİR (05 Ekim 2017 - Perşembe)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (29 Eylül 2017 - Cuma)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (28 Eylül 2017 - Perşembe)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (27 Eylül 2017 - Çarşamba)
HİCRETİN SAFHALARI (26 Eylül 2017 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (25 Eylül 2017 - Pazartesi)
HİCRÎ YENİ YIL VE HİCRETİN ÖNEMİ (22 Eylül 2017 - Cuma)
KURBAN VE BAYRAM (31 Ağustos 2017 - Perşembe)
VEKÂLETLE KURBAN KESİM HİZMETİ VE KAMPANYASI (30 Ağustos 2017 - Çarşamba)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (29 Ağustos 2017 - Salı)
VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİM HİZMETİ (27 Ağustos 2017 - Pazar)
HACCIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI (18 Ağustos 2017 - Cuma)
HASTA ZİYARETİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ (04 Ağustos 2017 - Cuma)
KOMŞULUK İLİŞKİLERİ (07 Temmuz 2017 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (30 Haziran 2017 - Cuma)
FITIR SADAKASI VE ORUÇ FİDYESİ (23 Haziran 2017 - Cuma)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (21 Haziran 2017 - Çarşamba)
KADİR GECESİ VE KUR´AN (20 Haziran 2017 - Salı)
BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (19 Haziran 2017 - Pazartesi)
İSRAF VE SAVURGANLIK (17 Haziran 2017 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (15 Haziran 2017 - Perşembe)
ÇOCUKLARA ORUÇ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK (14 Haziran 2017 - Çarşamba)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (12 Haziran 2017 - Pazartesi)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (09 Haziran 2017 - Cuma)
KUR´AN-I NASIL OKUMALIYIZ (08 Haziran 2017 - Perşembe)
KUR´AN-I KERİM´İN FAZİLETİ (08 Haziran 2017 - Perşembe)
RAMAZAN AYI VE KUR´AN (06 Haziran 2017 - Salı)
ORUÇ İBADETİNİN (05 Haziran 2017 - Pazartesi)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ (31 Mayıs 2017 - Çarşamba)
RAMAZAN , ORUÇ AYIDIR (30 Mayıs 2017 - Salı)
RAHMET AYI RAMAZAN (26 Mayıs 2017 - Cuma)
İSLAM´DA ÇEVRE DUYARLILIĞI (19 Mayıs 2017 - Cuma)
ANNELER ŞEFKAT VE MERHAMETİN SEMBOLÜDÜR (13 Mayıs 2017 - Cumartesi)
HZ. PEYGAMBER VE TEVAZU (12 Mayıs 2017 - Cuma)
RAHMET VE MAĞFİRET DERYASI BERAT KANDİLİ (10 Mayıs 2017 - Çarşamba)
PEYGAMBER SEVGİSİ BÖYLE OLUR (05 Mayıs 2017 - Cuma)
TEVBE VE DUA (28 Nisan 2017 - Cuma)
İSRA VE MİRAÇ KANDİLİ (2) (23 Nisan 2017 - Pazar)
İSRA VE MİRAÇ KANDİLİ (21 Nisan 2017 - Cuma)
İSLÂM´IN ENGELLİLERE BAKIŞI (14 Nisan 2017 - Cuma)
KUTLU ZAMAN DİLİMİ ÜÇ AYLAR (07 Nisan 2017 - Cuma)
KANDİLLER GEÇİTİ ÜÇ AYLAR (31 Mart 2017 - Cuma)
KANDİLLER GEÇİTİ ÜÇ AYLAR (30 Mart 2017 - Perşembe)
HELÂL VE HARAM BİLİNCİ (03 Mart 2017 - Cuma)
HELÂL VE HARAM BİLİNCİ (03 Mart 2017 - Cuma)
ALLAH´IN KUTLU ELÇİLERİNE SAYGI (17 Şubat 2017 - Cuma)
OKUMANIN FAYDALARI (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
NEDEN DİNDAR OLMALIYIZ? (06 Ocak 2017 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (30 Aralık 2016 - Cuma)
MUTLU OLMANIN YOLLARI VE ALTIN KURALLARI (16 Aralık 2016 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (09 Aralık 2016 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (02 Aralık 2016 - Cuma)
UMRE YOLCULUĞUNA HAZIRLIK (18 Kasım 2016 - Cuma)
KİTAP OKUMAK VE YARARLARI (21 Ekim 2016 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (18 Ekim 2016 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (17 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (12 Ekim 2016 - Çarşamba)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (11 Ekim 2016 - Salı)
HİCRETİN SAFHALARI (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUHARREM AYINI DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANILIR? (06 Ekim 2016 - Perşembe)
OKUMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ? (04 Ekim 2016 - Salı)
Hicrî yeni yıl ve hicretin önemi (30 Eylül 2016 - Cuma)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
HALİS NİYET, DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK (26 Ağustos 2016 - Cuma)
VATAN VE MİLLET SEVDASI (29 Temmuz 2016 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (15 Temmuz 2016 - Cuma)
KADİR GECESİ VE KUR´AN (02 Temmuz 2016 - Cumartesi)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (01 Temmuz 2016 - Cuma)
FITIR SADAKASI VE ORUÇ FİDYESİ (30 Haziran 2016 - Perşembe)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (28 Haziran 2016 - Salı)
İSRAF VE SAVURGANLIK (27 Haziran 2016 - Pazartesi)
-ÎSAR- BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (25 Haziran 2016 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (24 Haziran 2016 - Cuma)
SADAKANIN KABULÜ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR (23 Haziran 2016 - Perşembe)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (22 Haziran 2016 - Çarşamba)
KUR´AN OKUMAYI BİLMEYEN KALMASIN! (21 Haziran 2016 - Salı)
RAMAZAN AYI BEREKETİ VE İSRAF (18 Haziran 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN , ORUÇ AYIDIR (17 Haziran 2016 - Cuma)
ÇOCUKLARA ORUÇ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK (16 Haziran 2016 - Perşembe)
KUR´AN-I NASIL OKUMALIYIZ (15 Haziran 2016 - Çarşamba)
KUR´ANI-I KERİM´İN FAZİLETİ (14 Haziran 2016 - Salı)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ (09 Haziran 2016 - Perşembe)
İSTANBUL´UN FETHİ VE GENÇLİK (27 Mayıs 2016 - Cuma)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ (20 Mayıs 2016 - Cuma)
DİN NASİHATTİR (13 Mayıs 2016 - Cuma)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ (03 Mayıs 2016 - Salı)
TEVHİD OLMADAN VAHDET OLMAZ (13 Nisan 2016 - Çarşamba)
TEVHİD İLE GELEN VAHDET (12 Nisan 2016 - Salı)
ALLAH İÇİN SEVMEK VE RİYAKÂRLIK (01 Nisan 2016 - Cuma)
SAHABE ŞUURU VE SAMİMİYETİ (11 Mart 2016 - Cuma)
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHANDIR (26 Şubat 2016 - Cuma)
ZOR GÜNLERDE SABRETMENİN ÖNEMİ (19 Şubat 2016 - Cuma)
NAMAZ KILMAK VE HUZUR BULMAK (05 Şubat 2016 - Cuma)
NAMAZ KILALIM HUZUR BULALIM (29 Ocak 2016 - Cuma)
HAYDİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER! (22 Ocak 2016 - Cuma)
HZ. PEYGAMBER VE GENÇLİK (01 Ocak 2016 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (31 Aralık 2015 - Perşembe)
HZ. MEVLÂNA´DA SEVGİ VE HOŞGÖRÜ (28 Aralık 2015 - Pazartesi)
ALLAH ZALİMLERİ SEVMEZ (25 Aralık 2015 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (18 Aralık 2015 - Cuma)
EŞLERİN KARŞILIKLI SORUMLULUKLARI (27 Kasım 2015 - Cuma)
UMRE YOLCULUĞU (16 Kasım 2015 - Pazartesi)
NAMAZ VE HUZURA YOLCULUK (30 Ekim 2015 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (28 Ekim 2015 - Çarşamba)
HİCRETİN SAFHALARI (27 Ekim 2015 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (26 Ekim 2015 - Pazartesi)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (22 Ekim 2015 - Perşembe)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (19 Ekim 2015 - Pazartesi)
NAMAZ İLE İLGİLİ BAZI AYET VE HADİSLER (17 Ekim 2015 - Cumartesi)
CAMİLERİ DOLDURALIM, NAMAZLA ARINALIM! (12 Ekim 2015 - Pazartesi)
CAMİLERİN MADDİ VE MANEVİ İMARI (02 Ekim 2015 - Cuma)
KURBAN BAYRAMI VE DİNİ GÖREVLERİMİZ (22 Eylül 2015 - Salı)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (22 Eylül 2015 - Salı)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (14 Ağustos 2015 - Cuma)
RIZIK VE ÇALIŞMAK (07 Ağustos 2015 - Cuma)
TOPLUMDA HUZURUN KORUNMASI (04 Ağustos 2015 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMI (16 Temmuz 2015 - Perşembe)
KADİR GECESİNİN FAZİLETİ (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
İSLÂM´DA CAN, MAL VE İŞ GÜVENLİĞİ (11 Temmuz 2015 - Cumartesi)
YETİMLERE SAHİP ÇIKMAK (08 Temmuz 2015 - Çarşamba)
ZEKÂT ALLAH´IN EMRİDİR (07 Temmuz 2015 - Salı)
ZEKÂT VE FITIR SADAKASI (03 Temmuz 2015 - Cuma)
HASTALARI ZİYARET, BİLİM VE DUA İLE TEDAVİ (01 Temmuz 2015 - Çarşamba)
ORUÇ VE TAKVA (27 Haziran 2015 - Cumartesi)
RAMAZAN AYI VE KUR´AN (26 Haziran 2015 - Cuma)
KUR´AN-I ANLAMAK VE YAŞAMAK (24 Haziran 2015 - Çarşamba)
CANA KIYMAK HARAMDIR (23 Haziran 2015 - Salı)
ÇOCUKLARIMIZI KUR´AN´LA BULUŞTURALIM (22 Haziran 2015 - Pazartesi)
RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (18 Haziran 2015 - Perşembe)
MÜBAREK RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ ???? (01 Haziran 2015 - Pazartesi)
İSTANBUL’UN FETHİ VE GENÇLİK (29 Mayıs 2015 - Cuma)
İNTİHAR EN BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR (22 Mayıs 2015 - Cuma)
iSRA VE MiRAÇ OLAYI (15 Mayıs 2015 - Cuma)
ANA-BABA HAKKI VE ÖNEMİ (08 Mayıs 2015 - Cuma)
HOŞGÖRÜ VE İNSAN SEVGİSİ (01 Mayıs 2015 - Cuma)
HALİMİZİ HOŞ GÖR YA RASULALLAH (21 Nisan 2015 - Salı)
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ VE BİLİNCİ (20 Nisan 2015 - Pazartesi)
BİRLİKTE YAŞAYABİLMEK ERDEMDİR (18 Nisan 2015 - Cumartesi)
BİRLİKTE YAŞAMAK VE HOŞGÖRÜ (16 Nisan 2015 - Perşembe)
BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ (15 Nisan 2015 - Çarşamba)
BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI VE HUKUKU (13 Nisan 2015 - Pazartesi)
DÜNDEN DEVAM (20 Mart 2015 - Cuma)
ÇANAKKALE ZAFERİ VE MİLLİ BİRLİK (18 Mart 2015 - Çarşamba)
KUL HAKKININ ÖNEMİ (06 Mart 2015 - Cuma)
KiBiRLi OLMANIN AFETLERi VE KARUN (27 Şubat 2015 - Cuma)
GIYBETİN KAYNAĞI VE KORUNMA YOLLARI (13 Şubat 2015 - Cuma)
GIYBET ETMEK HARAMDIR (06 Şubat 2015 - Cuma)
HUZURLU AİLE, HUZURLU HAYAT (16 Ocak 2015 - Cuma)
GEÇMİŞİN MUHASEBESİ VE YENİ YIL (01 Ocak 2015 - Perşembe)
GENÇLİK VE ZARARLI ALIŞKANLIKLAR (19 Aralık 2014 - Cuma)
İLİM İLE AMEL ETMEK VE HZ. ALİ (R.A) (05 Aralık 2014 - Cuma)
İLMİN KAPISI VE HZ. ALİ (R.A) (28 Kasım 2014 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (21 Kasım 2014 - Cuma)
HİCRETİN SAFHALARI (14 Kasım 2014 - Cuma)
MUHARREM AYINI DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER (01 Kasım 2014 - Cumartesi)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (27 Ekim 2014 - Pazartesi)
İSLÂM’DA GENÇLİĞİN ÖNEMİ (23 Ekim 2014 - Perşembe)
İSLÂM VE GENÇLİK (23 Ekim 2014 - Perşembe)
GENÇLİK VE DEPRESYON (21 Ekim 2014 - Salı)
KURBAN VE BAYRAM (21 Ekim 2014 - Salı)
Gençlik ve Kuşak Çatışması (16 Ekim 2014 - Perşembe)
KUR’AN OKUMAYI BİLMEYEN KALMASIN! (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GENÇLİK VE CAMİ BULUŞMASI (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM HİZMETİ (29 Eylül 2014 - Pazartesi)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN iBADETi (26 Eylül 2014 - Cuma)
HACC’IN GEÇERLi OLMASININ ŞARTLARI (12 Eylül 2014 - Cuma)
HZ.PEYGAMBER VE iNSAN ONURU (29 Ağustos 2014 - Cuma)
BÜTÜN CANLILARA MERHAMET ETMEK (22 Ağustos 2014 - Cuma)
MAZLUMUN SESİ OLMAK (08 Ağustos 2014 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (05 Ağustos 2014 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMINI ANLAMAK VE YAŞAMAK (26 Temmuz 2014 - Cumartesi)
KUR’AN-I NASIL OKUMALIYIZ? (24 Temmuz 2014 - Perşembe)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (23 Temmuz 2014 - Çarşamba)
KADİR GECESİ VE KUR’AN (22 Temmuz 2014 - Salı)
KUR’AN-I KERİM’İN FAZiLETi (21 Temmuz 2014 - Pazartesi)
ZULÜM ve HAKSIZLIK (19 Temmuz 2014 - Cumartesi)
RAMAZAN AYI VE KUR’AN (18 Temmuz 2014 - Cuma)
iSRAF VE SAVURGANLIK (17 Temmuz 2014 - Perşembe)
ÎSAR: BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (16 Temmuz 2014 - Çarşamba)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR. (14 Temmuz 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (11 Temmuz 2014 - Cuma)
TERAVİH NAMAZININ KILINIŞI (08 Temmuz 2014 - Salı)
RAMAZAN GECELERİNİN İHYASI (07 Temmuz 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN, ORUÇ AYIDIR (04 Temmuz 2014 - Cuma)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(4) (02 Temmuz 2014 - Çarşamba)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(3) (01 Temmuz 2014 - Salı)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(2) (30 Haziran 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(1) (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ (12 Haziran 2014 - Perşembe)
TOPLUMUN YAPISI VE HUZURUN KORUNMASI (06 Haziran 2014 - Cuma)
“FETiH RUHU VE GENÇLiK” (03 Haziran 2014 - Salı)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ-1 (24 Mayıs 2014 - Cumartesi)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ (23 Mayıs 2014 - Cuma)
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE REGAİB KANDİLİ (01 Mayıs 2014 - Perşembe)
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE REGAİB KANDİLİ (30 Nisan 2014 - Çarşamba)
DUA, İBADETİN ÖZÜDÜR (25 Nisan 2014 - Cuma)
PEYGAMBER SEVDALISI OLMAK (19 Nisan 2014 - Cumartesi)
HZ. PEYGAMBERi SEVMEK VE SAMiMiYET (18 Nisan 2014 - Cuma)
ALLAH’A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (11 Nisan 2014 - Cuma)
iMANI MUHAFAZA ETMEK (04 Nisan 2014 - Cuma)
ADABI MUAŞERET KURALLARI VE ÖNEMİ (28 Mart 2014 - Cuma)
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI (2) (21 Mart 2014 - Cuma)
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI (1) (14 Mart 2014 - Cuma)
İLGİSİZLİK SEVGİ VE DOSTLUKLARI YOK EDER (24 Şubat 2014 - Pazartesi)
SEVGİNİN ÖZÜ iHLAS VE SAMiMiYETTiR (14 Şubat 2014 - Cuma)
NEFiS MUHASEBESi VE YENi YIL (31 Aralık 2013 - Salı)
SONSUZ HAYATA YOLCULUK VE HAZIRLIK (27 Aralık 2013 - Cuma)
HOŞGÖRÜ ve İNSAN SEVGİSİ (13 Aralık 2013 - Cuma)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (08 Kasım 2013 - Cuma)
AİLE HAYATI VE MUTLULUK (01 Kasım 2013 - Cuma)
KURBAN İBADETİ VE BAYRAM (24 Ekim 2013 - Perşembe)
İBADET AMACIYLA YAPILAN İLK MABET KÂBE (07 Ekim 2013 - Pazartesi)
CAMİ VE KADIN BULUŞMASI (04 Ekim 2013 - Cuma)
CAMİ, CEMAAT VE TOPLUM ŞUURU (03 Ekim 2013 - Perşembe)
CAMİ KÜLTÜRÜ VE İNSANLIK ONURU (02 Ekim 2013 - Çarşamba)
CAMİLERİN MADDİ VE MANEVİ İMARI (01 Ekim 2013 - Salı)
İMAN VE SALİH AMEL (20 Eylül 2013 - Cuma)
CAHİLİYE DÖNEMİ VE ASR-I SAADET (13 Eylül 2013 - Cuma)
HAYRA KOŞMAK VE HAYIRDA YARIŞMAK (06 Eylül 2013 - Cuma)
Sayfa:
Serdar Nalcı
Serdar Nalcı
YAPRAK PORSELEN
Uğur Bayram
Uğur Bayram
YETİŞ YA DİYANET
Turhan Şahin
Turhan Şahin
ÇANAKKALE SAVAŞINDA İKİ İNEGÖL´LÜ
CİHAT DÜNDAR
CİHAT DÜNDAR
ÇOCUK SUSAR ADALETİ DUYALIM
Melike Çalışkan
Melike Çalışkan
OKULA ADAPTASYONU HIZLANDIRMAK MÜMKÜN
İBRAHİM ÇOBAN
İBRAHİM ÇOBAN
Yeni Fuar Merkezi heyecanı
NİDA ALTUN
NİDA ALTUN
ERKEKLERE
MAHMUT ÇİL
MAHMUT ÇİL
BAŞDÖNDÜREN GÜNDEM
 NURİ TULUM
NURİ TULUM
Dr. EMİN ACAR BEYE TÜRBE
CEM HIZLI
CEM HIZLI
Grip iseniz bol sıvı tüketin
CUMA ALİ YÜREKLİ
CUMA ALİ YÜREKLİ
BOYKOT, İCAT, MÜSLÜMAN VE TÜRK
Yaşar Yılmaz
Yaşar Yılmaz
ÇANAKKALE SAVAŞLARI
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
ÇOCUK EDEBİYATI YAZARI GÜLTEN DAYIOĞLU İLE “FADİŞ” ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ
Yusuf Kızıl
Yusuf Kızıl
ZAMAN AKIP GİDİYOR DUR DEMEK OLMAZ!
Dr. Faruk Atan
Dr. Faruk Atan
HASED - ŞÜKÜR
Uzm. Psikolog Gülizar Şehitoğlu
Uzm. Psikolog Gülizar Şehitoğlu
AİLE İÇİ İLETİŞİMDE KİLİT NOKTALAR
Zeynep Nisa KAŞKIR
Zeynep Nisa KAŞKIR
DÜŞÜNÜYORSUNUZ ÖYLEYSE VAR MI OLDUNUZ?
İsmail YILDIRIM
İsmail YILDIRIM
MEHMET AKİF ERSOY MİLLİ-MANEVİ DEĞERLERİMİZDEN BİRİDİR
Vedat Baykay
Vedat Baykay
BALTALI HANO GERÇEK Mİ!?
F.Zeynep EROL
F.Zeynep EROL
EN UZAK MESAFE
Erhan BİLİCAN
Erhan BİLİCAN
HASTANELERDE SEZARYEN ÇILGINLIĞI
ORHAN GÜNEŞ
ORHAN GÜNEŞ
DİZİLERE MÜDAHALE ŞART
METİN AYDIN
METİN AYDIN
HER MAÇ FİNAL
Serkan Arslan
Serkan Arslan
SAĞLIKLI OLMAK İÇİN ÖNERİLER
Arif AĞIRBAŞ
Arif AĞIRBAŞ
Bir Gurbetçinin 28 Şubatı
Tolga Bahadır Şimşek
Tolga Bahadır Şimşek
DÖNEM SONU ENVANTERİ
ÖZDEN SUVAT
ÖZDEN SUVAT
MAALESEF OLMADI
Mehmet YURDAKUL
Mehmet YURDAKUL
ABD, İSRAİL´İN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYOR
Cihat Sevinç
Cihat Sevinç
PERDENİN ARKASINDA NE VAR
Emre Türk
Emre Türk
Gül Bahçesine Giren Gül Kokar
Yasemin Bağoğlu
Yasemin Bağoğlu
MEDYA VE ALGI YÖNETİMİ
Enes Kara
Enes Kara
SOSYAL MEDYA VE NAZAR DEĞMESİ
Latif Sobot
Latif Sobot
KÂBE´DE Kİ GENÇLER BİZİZ
Ferit AYBAR
Ferit AYBAR
BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA ...
Şevket BOYRAT
Şevket BOYRAT
İMAN VE SALİH AMEL
Orhan Atan
Orhan Atan
İNEGÖLSPOR SANCAKTEPE´DE YIKILDI
Sadullah Organ
Sadullah Organ
KRİTİK MAÇTA ANLAMLI GALİBİYET
Oya BİÇİCİ
Oya BİÇİCİ
HAFIZAMIZ OLMASAYDI…..
Ziya Polat
Ziya Polat
KAPİTALİZM´İN ÜVEY EVLADI ZORUNLU SİGORTA
Ergün ÇAĞLAR
Ergün ÇAĞLAR
BİR REFERANDUM´DAN KISA ÖZET
Dursun Öztürkoğlu
Dursun Öztürkoğlu
MEDENİYETLER ÇATIŞMASI
 Bülent Levent
Bülent Levent
ÜNİVERSİTELİLERİN İŞ BULAMAMA, İŞVERENLERİN PERSONEL BULAMAMA KAYGISI
bekir hamlakay
bekir hamlakay
Doğaseverlerin ‘Kar’ Keyfi
DOLAR
3.9362
EURO
4.8335
Bursa Hava Durumu
Bugün
Parçalı bulutlu
19°
Çarşamba
Parçalı bulutlu
23°
Perşembe
Fırtına
13°
Cuma
Sağanak
10°
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bursa için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:32 08:17 13:16 15:39 17:58 19:30